Alberto CIRIO : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itālija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu  
- PETI_AD(2017)582235 -  
-
PETI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) IT  
 

La direttiva in oggetto stabilisce una serie di norme finalizzate a consentire agli enti rappresentativi legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori. Ho votato a favore perché ritengo che, da una parte, grazie a queste nuove disposizioni si riuscirà a conseguire e applicare un livello elevato di tutela e di accesso alla giustizia, mentre dall'altra, il documento presenta adeguate garanzie perché non vi siano abusi di questo strumento. Sono infatti dell'idea che con questa direttiva gli interessi collettivi dei consumatori abbiano una maggiore tutela, realmente adeguata alla posizione particolarmente debole che occupano generalmente nel mercato.

Protokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) IT  
 

Ho votato a favore di questo documento che si inserisce all'interno del protocollo dell'accordo tra l'Unione europea e Israele fondamentalmente con lo scopo di tenere conto dell'adesione della Croazia.

Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) IT  
 

Si tratta di una proposta di revisione, presentata dalla Commissione europoea nel settembre 2018, della direttiva sui cambi stagionali dell'ora: proposta estremamente delicata e molto discussa. Infatti questa propone di abolire il cabio dell'ora a partire dal 1° aprile 2019, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di scegliere autonomamente la propria ora normale. Ho deciso con il mio voto di oppormi a questo documento in quanto penso sia esageratamente approssimativo. Trovo assurdo che il Parlamento europeo sia chiamato a esprimersi su un tema così importante senza che vi sia stata un'adeguata valutazione d'impatto prima dell'elaborazione della proposta di revisione della direttiva.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par hroniskām elpošanas orgānu slimībām  
- P8_DCL(2016)0115 - Zaudējis spēku  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 249 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par Eiropas transporta kartes izstrādi un popularizēšanu  
- P8_DCL(2016)0114 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 43 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par šifrēšanu  
- P8_DCL(2016)0073 - Zaudējis spēku  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 56 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma