Marcus PRETZELL : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 11-04-2016 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis
 • 12-04-2016 / 30-04-2016 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 01-05-2016 / 01-07-2019 : Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 13-11-2017 : Alternative für Deutschland (Vācija)
 • 14-11-2017 / 01-07-2019 : Die blaue Partei (Vācija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm
 • 12-11-2014 / 10-04-2016 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 10-05-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 11-04-2016 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 21-01-2016 / 11-04-2016 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu Eiropas transportā  
- IMCO_AD(2018)625299 -  
-
IMCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pasākumi Ņūkāslas slimības kontrolei (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) DE  
 

. – Die Newcastle-Krankheit ist neben der Geflügelpest eine ernsthafte Bedrohung für unsere Landwirtschaft. Derartige Krankheiten machen nicht an Grenzen halt. Daher ist eine europaweite Strategie sinnvoll. Ich habe diesem Bericht zugestimmt.

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Gruzijai (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) DE  
 

. – Das monetäre Engagement der EU in Georgien ist nur in der Abhängigkeit Georgiens von Hilfsgeldern geprägt. Aber es geht nicht um Hilfe, sondern um Einfluss gegen Russland. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) DE  
 

. – Auch wenn falsche Förderpolitik eigentlich abzulehnen ist, habe ich diesem Antrag zugestimmt. Die Menschen baden jetzt eben genau diese Hatz der Unternehmen nach Subventionen aus. Das muss abgefedert werden.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par ubagošanas aizliegumu attiecībā uz bērniem un pieaugušajiem, ar kuriem kopā ir bērni  
- P8_DCL(2015)0011 - Zaudējis spēku  
Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC  
Sākuma datums : 25-03-2015
Zaudē spēku : 25-06-2015
Parakstītāju skaits : 104 - 07-07-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma