Nicola CAPUTO : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Itālija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 14-01-2018 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Aizstājējs 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 / 14-01-2015 : Delegācija attiecībām ar Kanādu
 • 15-01-2015 / 14-01-2018 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Zivsaimniecības komiteja
 • 03-12-2015 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Zivsaimniecības komiteja
 • 28-02-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013  
- A8-0397/2018 -  
-
ENVI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005  
- AGRI_AD(2018)623917 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par mazāk attīstītajiem ES reģioniem  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
ATZINUMS par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu  
- AGRI_AD(2018)612244 -  
-
AGRI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca. L'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca, è necessario a seguito della "lisbonizzazione" di Eurojust. Alla luce dello status speciale assunto dalla Danimarca nell'ambito della giustizia penale, a seguito del trattato di Lisbona, la Danimarca non partecipa al nuovo regolamento e non è da esso vincolata. Tuttavia, la Danimarca ha manifestato il desiderio di continuare a partecipare alle attività di Eurojust. A tal fine è necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Danimarca ed Eurojust (analogo all'accordo che la Danimarca ha dovuto concludere in seguito alla "lisbonizzazione" di Europol).

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. Il settore dei trasporti, le cui emissioni sono in aumento, deve fornire un contributo sostanziale agli sforzi dell'Unione nell'ambito del clima. Ritengo quindi che ridurre le emissioni di CO₂ generate dal settore dei trasporti sia essenziale. Qualsiasi ritardo nel settore comporterebbe sforzi notevoli da parte degli altri settori, compresa l'agricoltura, per garantire il rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. Mercati importanti per i veicoli pesanti, come Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina, hanno recentemente introdotto obblighi di riduzione delle emissioni e/o del consumo di carburante per i veicoli pesanti, allo scopo di stimolare l'innovazione e garantire uno rapido sviluppo e una rapida diffusione delle tecnologie a basse o zero emissioni nel settore. Per rispondere a tale pressione crescente della concorrenza mondiale, i produttori di veicoli pesanti dell'UE devono investire rapidamente nelle tecnologie a basse o zero emissioni. Per evitare che tali investimenti si dirigano unicamente verso i mercati non europei in cui sono state istituite norme volte a ridurre le emissioni, è necessario che anche l'UE stabilisca obblighi analoghi.

“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di direttiva, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'obiettivo di questa proposta, è di aumentare la diffusione dei veicoli puliti, vale a dire dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni, negli appalti pubblici e quindi, a contribuire a ridurre le emissioni complessive dei trasporti e ad aumentare la competitività e la crescita nel settore dei trasporti. L'appalto pubblico rimane uno strumento importante di stimolo della domanda anche nel campo dei trasporti pesanti. I fabbricanti dell'UE devono tuttavia essere tutelati dalla concorrenza sleale. Pertanto, bisogna proporre che i veicoli adibiti al trasporto su strada che sono prodotti da fabbricanti con sede in paesi terzi ,nei quali i fabbricanti dell'UE non hanno accesso alle offerte mediante appalti pubblici per l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, non siano presi in considerazione ,ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Savienības aktu priekšlikumi  
Deputāti var iesniegt Eiropas Komisijai adresētu pieprasījumu nākt klajā ar Savienības tiesību akta priekšlikumu (jauna akta pieņemšanai vai grozījumu izdarīšanai jau pastāvošā aktā). Reglamenta 47. pants

Savienības akta priekšlikums par plazmas savākšanas apjoma palielināšanu Eiropas Savienībā  
- B8-0591/2018  
Savienības akta priekšlikums par lauksaimnieku pozīcijas stiprināšanu pārtikas piegādes ķēdē  
- B8-0303/2017  
Savienības akta priekšlikums par produktu apraksta, sastāva un garšas atšķirībām ES centrālā/austrumu reģiona un rietumu reģiona tirgos  
- B8-0301/2017  

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par bērna tiesībām (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Zaudējis spēku  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 120 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par patērētāju tiesībām uz informētu izvēli saistībā ar pārtikas produktiem  
- P8_DCL(2016)0128 - Zaudējis spēku  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 46 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par sirds mazspēju  
- P8_DCL(2016)0110 - Zaudējis spēku  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 236 - 25-01-2017

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma