Adam SZEJNFELD : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 17-09-2014 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ikgadējo ziņojumu par konkurences politiku  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 
ATZINUMS par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu(, no otras puses  
- INTA_AD(2015)569826 -  
-
INTA 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
ATZINUMS par 2017. gada ziņojumu par EIB finansiālās darbības kontroli  
- INTA_AD(2018)627876 -  
-
INTA 
ATZINUMS par starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm  
- DEVE_AD(2017)600904 -  
-
DEVE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa o wolnym handlu z Singapurem jest kolejnym zaawansowanym porozumieniem, które Unia wynegocjowała w ostatnich latach. Jest to niewątpliwie ogromny sukces i zwycięstwo zdrowego rozsądku nad protekcjonistycznymi hasłami i szerzącym się groźnym dla świata populizmem.
Dzięki tej umowie niemal wszystkie cła na produkty unijne zostaną usunięte, a procedury celne uproszczone. Możliwy będzie także niemal nieograniczony dostęp unijnych firm do usług na wszystkich szczeblach. Co ważne, jest to także najnowocześniejsza umowa o ochronie inwestycji. Ustanawia jasne normy i zasady, w pełni chroniąc prawo rządów do tworzenia nowych przepisów w celu ochrony zdrowia, środowiska lub innych interesów publicznych. To porozumienie umożliwia również stworzenie nowoczesnego systemu sądów inwestycyjnych w celu rozstrzygania sporów dotyczących inwestycji: ze stałym trybunałem, możliwością odwołania się, wyjaśnienia zasad pozwalających uniknąć konfliktu interesów oraz publicznych przesłuchań w celu uzyskania maksymalnej przejrzystości.
Wyjątkowość tej umowy polega także na zmianie w zakresie procesu przyjmowania umów przez Wspólnotę. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że umowa ta może zostać zawarta jedynie przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wcześniejszej umowy handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA). To kolosalna zmiana.

2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) PL  
 

Niestabilne stosunki między trzema głównymi grupami etnicznymi (Bośniacy, Serbowie i Chorwaci) są stałym źródłem napięcia w Bośni i Hercegowinie. Wybory powszechne, które odbyły się w październiku 2018 r., charakteryzowały się niską frekwencją. Podobnie jak w poprzednich wyborach, głosowano zgodnie z podziałami etnicznymi, a równowaga między partiami zmieniła się tylko w niewielkim stopniu.
W 2018 r. Bośnia i Hercegowina poczyniła niewielkie postępy na drodze do członkostwa w UE. Należy jeszcze wdrożyć reformy w zakresie praworządności, praw podstawowych, administracji publicznej i rozwoju gospodarczego. Reformy polityczne (na przykład w systemie wyborczym) zostały opóźnione z powodu utrudnień i braku koordynacji w ramach rządu. Reforma sądownictwa była powolna, choć poczyniono postępy we wdrażaniu zaleceń z 2016 r. dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Korupcja jest zjawiskiem powszechnym i pozostaje głównym problemem. Należy zwiększyć niezależność sądów od wpływów politycznych, a także poprawić ogólne przestrzeganie praw człowieka. Bośnia i Hercegowina poczyniła postępy w zakresie ograniczania przestępczości zorganizowanej oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, czego wyrazem jest przyjęcie nowej strategii zwalczania przestępczości oraz wdrożenie planu działań na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Bośnia i Hercegowina powinna efektywniej i szybciej wdrażać reformy zalecane przez Unię Europejską oraz realizować orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Savienības civilās aizsardzības mehānisms (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Klęski żywiołowe w Europie i na świecie znacznie przybierają na sile, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, co poważnie zagraża naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi. Główną tego przyczyną jest bez wątpienia zmiana klimatu, która zwiększyła negatywne skutki zdarzeń spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został stworzony w celu udzielania praktycznego wsparcia państwom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i borykają się z jej skutkami. Nieobligatoryjny charakter pomocy w ramach mechanizmu, w zamian za wsparcie finansowe ze strony Unii służące pokryciu wydatków, takich jak koszty adaptacji, certyfikacji i transportu, okazał się niewystarczający, by reagować na poważne sytuacje nadzwyczajne, które pojawiają się w różnych państwach w tym samym czasie. Polegając głównie na zdolnościach krajowych, można się zetknąć z sytuacją, że zdolności te nie są dostępne w UE, gdy mają być wykorzystane na szczeblu krajowym.
Ponadto, wiele państw członkowskich pozostaje głuchych na wezwania o pomoc i wsparcie. Solidaryzm międzynarodowy nie zawsze zatem działa. Aby Unia Europejska mogła zapewnić bezpieczeństwo obywateli w obliczu klęsk i katastrof, musi opierać się na silniejszym mechanizmie, który będzie w stanie reagować w sposób zdecydowany i niezawodny.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Savienības aktu priekšlikumi  
Deputāti var iesniegt Eiropas Komisijai adresētu pieprasījumu nākt klajā ar Savienības tiesību akta priekšlikumu (jauna akta pieņemšanai vai grozījumu izdarīšanai jau pastāvošā aktā). Reglamenta 47. pants

Savienības akta priekšlikums par ārvalstu ieguldījumu pārbaudīšanu stratēģiski svarīgās nozarēs  
- B8-0302/2017  

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par ražojumu sastāva un kvalitātes atšķirībām ES austrumu un rietumu valstu tirgos  
- P8_DCL(2016)0053 - Zaudējis spēku  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 141 - 28-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma