• Bogdan Andrzej   ZDROJEWSKI  

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
ATZINUMS par starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos  
- CULT_AD(2018)627000 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 
ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2019. gada budžeta projektu  
- CULT_AD(2018)619218 -  
-
CULT 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju  
- AFET_AD(2018)612300 -  
-
AFET 
ATZINUMS par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada  
- CULT_AD(2017)610693 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- CULT_AD(2017)606013 -  
-
CULT 
ATZINUMS par 2018. gada budžetu — pilnvarojums trialogam  
- CULT_AD(2017)601262 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošanu  
- CULT_AD(2017)595719 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā  
- CULT_AD(2017)594070 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- CULT_AD(2017)593854 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- CULT_AD(2016)572998 -  
-
CULT 
ATZINUMS par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķus  
- CULT_AD(2015)560704 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- CULT_AD(2015)541300 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- CULT_AD(2014)536051 -  
-
CULT