• Bogdan Andrzej   ZDROJEWSKI  

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CdT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- CULT_AD(2018)613438 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- CULT_AD(2018)613440 -  
-
CULT 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem  
- CULT_AD(2017)601090 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2016. gada prioritāšu īstenošana  
- CULT_AD(2016)585720 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- CULT_AD(2016)585734 -  
-
CULT 
ATZINUMS par ES stratēģisko komunikāciju pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai  
- CULT_AD(2016)580505 -  
-
CULT 
ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2017. gada budžeta projektu  
- CULT_AD(2016)582087 -  
-
CULT 
ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes  
- CULT_AD(2016)577048 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- CULT_AD(2015)564954 -  
-
CULT 
ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2016. gada budžeta projektu  
- CULT_AD(2015)555009 -  
-
CULT 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un Nr. 1316/2013  
- CULT_AD(2015)549112 -  
-
CULT