József NAGY : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : MOST - HÍD (Slovākija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem  
- LIBE_AD(2018)626976 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu  
- LIBE_AD(2018)620997 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (Pārstrādāta redakcija)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) HU  
 

Megszavaztuk, hogy az egész EU-ban számítson bűncselekménynek a kilométeróra hamisítása. Hosszútávon a legjobb megoldás persze a megelőzés, amit egy nyilvános, központi, uniós adatbázis tenne lehetővé, összekötve az EU összes STK nyilvántartását a bejegyzett kilométeróra állásokat tartalmazva. Az EU-ban az eladások 10-15 százalékánál fordul elő ilyen csalás, de a tagországok közötti használtautókereskedésben akár az 50 százalékot is eléri. A jelentést támogattam, hiszen az első sorban nekünk, kelet-európai vásárlónak jelent majd biztonságot, többnyire ugyanis mi állunk a becsapott oldalon.

ES jaunatnes stratēģijas īstenošana (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) HU  
 

Támogattam a jelentést, hiszen az egy hosszútávú, jól koordinált uniós ifjúsági stratégiát biztosít. Az eddigi sikeres EU programok, mint az Erasmus+ már bizonyították, hogy érdemes a fiatalokba invesztálni. Ezeket tovább kell erősítenünk és támogatnunk, valamint egy ambiciózus költségvetéssel társítanunk. Külön szeretném kiemelni az ún. „ifjúsági garanciát”, ami gondoskodik arról, hogy minden 25 éven aluli fiatal színvonalas állásajánlatot kapjon, további oktatásban vehessen részt vagy gyakorlati képzésben részesüljön a tanulmányai befejezését vagy munkahelyének elveszítését követő négy hónapon belül.

Ekodizaina direktīvas īstenošana (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) HU  
 

Az Európai Unió vezető szerepet vállalt az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásban és mintegy 220 millió eurót ruházott be különböző projektekbe, melyek célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása. A jelentést egyértelműen megszavaztam, hiszen fontosnak tartom az EU különböző környezetvédelmi politikáinak támogatását.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par bērna tiesībām (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Zaudējis spēku  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 120 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par svina izmantošanas novēršanu  
- P8_DCL(2016)0106 - Zaudējis spēku  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 94 - 04-01-2017
Rakstiska deklarācija par vienotu cīņu pret terorismu  
- P8_DCL(2016)0028 - Zaudējis spēku  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 71 - 12-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija