Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Apvienotā Karaliste
  • Dzimšanas gads: 1971. gada 18. jūlijs, Burnley

Uzstāšanās plenārsēdēs

18

Mācīšanās par ES skolā (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

11

ZIŅOJUMS par ES reģionu un pilsētu lomu COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā

REGI
27-02-2018 A8-0045/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu

CULT
17-11-2016 A8-0340/2016

ZIŅOJUMS par mācīšanos par ES skolā

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

ZIŅOJUMS par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

ZIŅOJUMS par ES rīcībpolitiku urbāno dimensiju

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

ZIŅOJUMS par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Boloņas procesa īstenošanu

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

21

ATZINUMS par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

ATZINUMS par 2015. gada ziņojumu par EIB finansiālās darbības kontroli

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

ATZINUMS par 2015. gada ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

ATZINUMS par integrētu Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Arktiku

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

ATZINUMS par ieguldījumiem darbvietās un izaugsmē — maksimāla ESI fondu ieguldījuma izmantošanu

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2016. gada prioritāšu īstenošana

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

ATZINUMS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

13

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm

23-11-2016 B8-1291/2016

Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Brīvprātīgo dienestu

19-10-2016 B8-1134/2016

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Venecuēlā

01-06-2016 B8-0724/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Rezolūcijas priekšlikums par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Rezolūcijas priekšlikums par ISIS/Da’esh veikto kultūras pieminekļu iznīcināšanu

27-04-2015 B8-0389/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Venecuēlā

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Venecuēlā

06-03-2015 B8-0238/2015

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par ES austrumu reģionu stratēģiskā transporta ceļa Via Carpathia būvniecību

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Zaudējis spēku

Detalizēti

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 08-06-2016

Rakstiska deklarācija par Karpatu reģionu ES

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Zaudējis spēku

Detalizēti

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Sākuma datums : 14-12-2015
Zaudē spēku : 14-03-2016
Parakstītāju skaits : 47 - 15-03-2016

Rakstiska deklarācija par Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta intensīvāku izmantošanu Venecuēlā

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Sākuma datums : 26-10-2015
Zaudē spēku : 26-01-2016
Parakstītāju skaits : 64 - 27-01-2016

Rakstiski jautājumi

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Padome

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Komisija

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Komisija

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Komisija

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Komisija

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Komisija

Mutiski jautājumi

3

Terorisma draudu palielināšanās

14-12-2015 O-000160/2015 Padome

Finansējuma pieejamība MVU

13-10-2015 O-000122/2015 Komisija

Cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem ar invaliditāti

08-12-2014 O-000093/2014 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

1

 

Programmas "Eiropa pilsoņiem" īstenošana (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.