Clare MOODY : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 04-09-2017 / 01-07-2019 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 05-07-2017 : Budžeta komiteja
 • 14-06-2017 / 03-09-2017 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 14-06-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Aizstājēja 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 06-09-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS on the implementation of Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography  
- FEMM_AD(2017)603005 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1259/2013, ar ko izveido programmu „Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu Nr. 1041/2009/EK  
- BUDG_AD(2016)592201 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par budžeta kontroli attiecībā uz NVO finansēšanu no ES budžeta  
- BUDG_AD(2016)582095 -  
-
BUDG 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu  
- FEMM_AD(2018)628565 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai  
- AFET_AD(2018)616888 -  
-
AFET 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par vardarbību pret neaizsargātiem cilvēkiem  
- P8_DCL(2015)0049 - Zaudējis spēku  
Tibor SZANYI , Biljana BORZAN , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marc TARABELLA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Clare MOODY , Jonás FERNÁNDEZ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Nicola CAPUTO , Peter SIMON  
Sākuma datums : 16-09-2015
Zaudē spēku : 16-12-2015
Parakstītāju skaits : 108 - 17-12-2015
Rakstiska deklarācija par ES stratēģijas Atlantijas reģionam stiprināšanu  
- P8_DCL(2015)0024 - Zaudējis spēku  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Sākuma datums : 24-06-2015
Zaudē spēku : 24-09-2015
Parakstītāju skaits : 34 - 25-09-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija