Amjad BASHIR : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” - Loceklis
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 20-10-2014 / 22-01-2015 : Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” - Loceklis
 • 23-01-2015 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 28-01-2015 : United Kingdom Independence Party (Apvienotā Karaliste)
 • 29-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Apvienotā Karaliste)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Afganistānu
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Ārlietu komiteja
 • 05-11-2014 / 13-11-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 05-11-2014 / 22-01-2015 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 05-01-2015 / 22-01-2015 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 09-02-2015 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu
 • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma