• Deirdre   CLUNE  

Deirdre CLUNE : Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) - 8. sasaukums 

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību ar Eiropas transporta tīklu (TEN-T) atbalstīt reģionālo pieejamību  
- P8_DCL(2016)0129 - Zaudējis spēku  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 106 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par cīņu pret kiberiebiedēšanu un atriebības pornogrāfijas izplatīšanu  
- P8_DCL(2016)0123 - Zaudējis spēku  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 73 - 22-02-2017
Rakstiska deklarācija par bezvēsts pazudušiem bērniem bēgļiem  
- P8_DCL(2016)0119 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 45 - 22-02-2017
Rakstiska deklarācija par Eiropas transporta kartes izstrādi un popularizēšanu  
- P8_DCL(2016)0114 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 43 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par vecāka gadagājuma cilvēku tiesībām un novecošanu  
- P8_DCL(2016)0109 - Zaudējis spēku  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 66 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par pasākumiem homofobijas, transfobijas un bifobijas apkarošanai Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2016)0100 - Zaudējis spēku  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 51 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par samērīgu pārtikas un dzērienu cenu nodrošināšanu ES lidostās  
- P8_DCL(2016)0094 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 45 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par prioritātes piešķiršanu Eiropas stratēģijai pārmērīgas alkohola lietošanas novēršanai  
- P8_DCL(2016)0088 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Professor Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 50 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par brīvprātīgu ES līmeņa Skolu digitālās izcilības programmas izveidošanu  
- P8_DCL(2016)0078 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 48 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par vienotu avārijas transporta joslu visām automaģistrālēm Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2016)0068 - Zaudējis spēku  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 33 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par dzimumu atšķirībām digitālo prasmju jomā  
- P8_DCL(2016)0061 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Sākuma datums : 22-06-2016
Zaudē spēku : 22-09-2016
Parakstītāju skaits : 35 - 29-09-2016
Rakstiska deklarācija par ES zilās kartes migrācijas programmu  
- P8_DCL(2016)0057 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Sākuma datums : 06-06-2016
Zaudē spēku : 06-09-2016
Parakstītāju skaits : 29 - 07-09-2016
Rakstiska deklarācija par pilsoņu informētības veicināšanu saistībā ar ES direktīvu par pārrobežu veselības aprūpi  
- P8_DCL(2016)0054 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA  
Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 64 - 28-07-2016
Rakstiska deklarācija par patērētāju aizsardzības uzlabošanu saistībā ar platjoslas pieslēguma reklamētā un faktiskā ātruma atšķirībām  
- P8_DCL(2016)0045 - Zaudējis spēku  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 109 - 28-07-2016
Rakstiska deklarācija par cīņu pret nobraukuma rādījumu viltošanu lietoto automobiļu tirgū  
- P8_DCL(2016)0030 - Zaudējis spēku  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 147 - 12-07-2016
Rakstiska deklarācija par Eiropas stratēģijas attiecībā uz demenci izvirzīšanu par prioritāti  
- P8_DCL(2016)0027 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 139 - 12-07-2016
Rakstiska deklarācija par jauniešu bezdarba apkarošanu Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2016)0017 - Zaudējis spēku  
Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET  
Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 214 - 08-06-2016
Rakstiska deklarācija par to, kā risināt problēmas, uz kurām norāda Globālais bada indekss  
- P8_DCL(2016)0013 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 25-05-2016