Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • Loceklis
 • Zviedrija Miljöpartiet de gröna
 • Dzimšanas gads: 1973. gada 26. oktobris, Solna

Uzstāšanās plenārsēdēs

46

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (debates)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (debates) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Eiropas Parlamenta sastāvs (debates)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (debates)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļas ES tirdzniecības nolīgumos (debates)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (debates)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) (debates)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

14

ZIŅOJUMS par Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par noilguma termiņiem attiecībā uz satiksmes negadījumiem

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

ZIŅOJUMS par 2014. gada ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

ZIŅOJUMS par e-demokrātiju Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par Civiltiesību noteikumiem par robotiku

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

ZIŅOJUMS par Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

ZIŅOJUMS par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošanu

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

11

ATZINUMS par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

ATZINUMS par likumīgiem pasākumiem, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

ATZINUMS par ES e–pārvaldes rīcības plānu 2016.–2020. gadam

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

ATZINUMS par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

ATZINUMS par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējo pārskatīšanu

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

ATZINUMS par 2014. gada ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

2

Rakstiski jautājumi

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Komisija

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Padome

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Komisija

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komisija

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komisija

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Padome

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisija

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisija

Mutiski jautājumi

2

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

4

 

Ieteikumu projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Eiropas sociālo tiesību pīlārs (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels