Soraya POST : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Feministiskt initiativ (Zviedrija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Aizstājēja 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)  
- LIBE_AD(2018)625435 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu  
- LIBE_AD(2018)625438 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS), ko plašāk pazīst kā bezpilota gaisa kuģus (UAV), drošu izmantošanu civilās aviācijas jomā  
- LIBE_AD(2015)549364 -  
-
LIBE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, (Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā) piemērošanu  
- LIBE_AD(2016)573202 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Īsas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas īsas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 130.a pants, III pielikums

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

ES un NATO attiecības (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) SV  
 

. – Jag röstade nej till detta förslag. Vi feminister säger nej till Nato! EU behöver inte stärka förbindelserna med Nato, tvärtom. Jag kan inte acceptera att den förlegade militarismen – den som prioriterar militära allianser, ökade utgifter för försvarsbudgetar samt leder till spänningar mellan länder – fortsätter. Som feminist och pacifist vill jag ändra EU:s säkerhetspolitik till en feministisk säkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet i centrum. För en säkrare värld måste vi investera i konfliktförebyggande arbete, medling och militär nedrustning. EU ska vara ett fredsprojekt, inte ett militärt projekt.

Antisemītisma apkarošana (B8-0383/2017, B8-0388/2017) EN  
 

. – For all of my life, I have been a consistent anti-racist. Combating racial hatred and prejudice is the backbone of my political struggle. It defines my political life and me. I have made an effort to speak up against all kinds of racism. However, being half-Roma and half-Jewish, contending anti-Gypsyism and anti-Semitism has been at the forefront of my personal resistance. However, I cannot bring myself to vote for a definition of anti-Semitism that puts into question free speech on the state of Israel. The tragic and complex conflict between Israelis and Palestinians in the Middle East must not be allowed to contaminate the equally important debate on anti-Semitism in Europe. Politicising the struggle against anti-Semitism will not help us unite against racism.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par diskrimināciju sportā  
- P8_DCL(2016)0098 - Zaudējis spēku  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 76 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par segregācijas izskaušanu skolās  
- P8_DCL(2015)0060 - Zaudējis spēku  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Parakstītāju skaits : 79 - 15-01-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija