Claudia SCHMIDT : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Österreichische Volkspartei (Austrija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta kontroles komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14-07-2014 / 10-12-2017 : Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta kontroles komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 11-12-2017 / 11-03-2018 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 11-12-2017 / 11-03-2018 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 06-03-2018 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību  
- CONT_AD(2019)631923 -  
-
CONT 
ATZINUMS par 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)  
- TRAN_AD(2017)595599 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- TRAN_AD(2017)595619 -  
-
TRAN 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu  
- TRAN_AD(2018)627581 -  
-
TRAN 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (B8-0068/2018) DE  
 

Klare Unterstützung für die Forderung „Null Toleranz gegenüber Genitalverstümmelung bei Frauen“ in der gleichnamigen Resolution, die wir im Europäischen Parlament verabschiedet haben. Genitalverstümmelung ist eine grausame Form der Verletzung der Rechte von Frauen und stellt weltweit leider immer noch ein Problem dar. Die Forderungen betreffend den reproduktiven und sexuellen Rechte lehne ich entschieden ab und daher habe ich gegen die entsprechenden Anträge im Text gestimmt.

Iebildumu izteikšana pret īstenošanas pasākumu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai i (B8-0542/2017) DE  
 

Ich habe mich bei dem Entschließungsantrag zu dem Entwurf der Verordnung der Kommission zur Festlegung wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung endokrinschädlicher Eigenschaften enthalten. Die Evaluierung von wissenschaftlichen Kriterien soll keine politische Entscheidung sein, denn bei der Ausarbeitung selbiger waren Experten im Einsatz. Dem Vorwurf, dass der Verordnungsvorschlag nicht objektiv klassifizierbar wäre, steht die Gefahr gegenüber, dass die derzeit geltenden interimistischen Kriterien nicht geeignet sind, die endokrinen Disruptoren nach heutigem Stand der Technik zufriedenstellend zu regeln. Die Europäische Kommission ist aufgerufen, dieses Vakuum so schnell wie möglich zu schließen.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija