Ramón Luis VALCÁRCEL SISO : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spānija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Eiropas Parlaments
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Parlaments

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Reģionālās attīstības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- AGRI_AD(2018)623647 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2019. gada budžeta projektu  
- AGRI_AD(2018)619342 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm  
- REGI_AD(2017)606263 -  
-
REGI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības  
- REGI_AD(2018)632116 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu  
- REGI_AD(2018)626907 -  
-
REGI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) ES  
 

La presente propuesta pretende incluir al Reino Unido en el Anexo II del Reglamento (CE) n.º 539/2001, es decir, en la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos del requisito de visado, en lo que respecta a los nacionales británicos. Esto significaría que los ciudadanos del Reino Unido no necesitarían un visado para viajar durante estancias de corta duración, hasta 90 días, en cualquier período de 180 días en el espacio Schengen. Este régimen se aplicaría a partir del 30 de marzo de 2019. Sin embargo, si se llega a un acuerdo, se aplicará a partir del final del período de transición, como se indica en el acuerdo de salida entre la Unión Europea y el Reino Unido. La propuesta está sujeta a la condición de que el Reino Unido conceda condiciones recíprocas y no discriminatorias a los nacionales de los Estados miembros de la Unión. Aplicando el principio de reciprocidad y asegurando condiciones equilibradas para todos los ciudadanos de la Unión Europea respecto a los británicos, he votado a favor de la propuesta.

Atkritumu apsaimniekošana (B8-0231/2019) ES  
 

Como se aduce en los considerandos de esta propuesta de Resolución, «considerando que, pese a los avances realizados en toda la Unión en cuanto a la reducción del impacto de la generación de residuos en el medio ambiente y la salud humana, aún quedan muchos desafíos y deben adoptarse medidas urgentes para garantizar una gestión sostenible de los recursos, especialmente por lo que respecta a las cantidades relativamente elevadas de residuos no tratados que siguen depositándose en vertederos de muchos Estados miembros», se alienta a los Estados miembros a la puesta en marcha de medidas para un gestión más eficiente de los residuos. En ese sentido, las áreas prioritarias de actuación destacadas por el Parlamento en el texto son la prevención, la reutilización, la recogida selectiva y el reciclado de los residuos. Por ello, comprometido con la protección medioambiental y alineado con la posición de la Eurocámara, he votado a favor de la presente propuesta de Resolución.

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) ES  
 

Estas orientaciones para políticas de empleo constituyen prioridades y objetivos comunes propuestos por la Comisión y acordadas por los Gobiernos de los Estados miembros. Así, en el año 2018, la Comisión Europea precisó las directrices de empleo de acuerdo a los principios del pilar europeo de derechos sociales. Este año, la Comisión propone mantener las mencionadas orientaciones a partir de 2018 sin cambios. Según la Comisión Europea, no se da una evolución tal en la situación económica y del mercado laboral que requiera el cambio de prioridades y objetivos para las políticas de empleo de los Estados miembros. De acuerdo con la posición de la Comisión, he votado positivamente esta propuesta.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas Augļu dienas noteikšanu  
- P8_DCL(2016)0130 - Zaudējis spēku  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 132 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par epilepsiju  
- P8_DCL(2016)0001 - Zaudējis spēku  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Aldo PATRICIELLO , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Lefteris CHRISTOFOROU , Nedzhmi ALI , Victor NEGRESCU , Therese COMODINI CACHIA , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Rolandas PAKSAS , Sophie MONTEL , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN  
Sākuma datums : 18-01-2016
Zaudē spēku : 18-04-2016
Parakstītāju skaits : 87 - 19-04-2016
Rakstiska deklarācija par bērnu aptaukošanās mazināšanu  
- P8_DCL(2015)0056 - Zaudējis spēku  
Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ  
Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 129 - 06-01-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija