Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 31-03-2016 : Unión, Progreso y Democracia (Spānija)
 • 01-04-2016 / 26-05-2016 : - (Spānija)
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Independiente (Spānija)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 05-02-2016 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 12-11-2014 / 04-02-2016 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājēja 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Japānu

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par kopīga dienestu darba dokumenta "Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā" (SWD(2015)0182) īstenošanu  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
ATZINUMS par gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā  
- DEVE_AD(2015)565184 -  
-
DEVE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
ATZINUMS par 2017. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
ATZINUMS par īstenošanas ziņojumu attiecībā uz Regulu Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Īsas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas īsas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 130.a pants, III pielikums

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss) ES  
 

He votado para que se eliminaran los problemáticos artículos 11 y 13 de la Directiva sobre los derechos de autor. No ha sido posible, así que el texto, lamentablemente, ha salido adelante, pero con mi voto en contra.
Los artículos siguen conteniendo demasiados puntos débiles e incertidumbres legales que pueden producir muchos efectos negativos. Necesitamos una reforma para garantizar la protección de los derechos de autor en Internet, pero este texto es insuficiente.
Creo que esta Directiva no va a proteger la propiedad intelectual como a todos nos gustaría y, en cambio, puede dañar la libertad en Internet y causar un grave perjuicio a las pequeñas plataformas.

Grozījumi Parlamenta Reglamentā (A8-0462/2018 - Richard Corbett) ES  
 

Me he abstenido en la enmienda 68 porque, aunque apoyo rotundamente las medidas para combatir el acoso psicológico y sexual, esta propuesta no aporta ningún medio efectivo para lograrlo. Los eurodiputados saben discernir las buenas y malas conductas, y quienes traspasan determinados códigos de conducta no pueden alegar desconocimiento. La enmienda crea una especie de presunción de culpabilidad donde todos deben seguir un curso de formación como si fueran potenciales acosadores. Siguiendo esta lógica, también se deberían seguir cursos para no defraudar o ser transparente, simplemente porque en el pasado se han dado casos parecidos. Es una perversión ideológica y me abstengo de apoyarla, a pesar de compartir la necesidad de denunciar, perseguir y crear herramientas eficaces para acabar con el acoso.
Me he abstenido también en la enmienda 86 porque creo que la forma de controlar la conformación de grupos con fines meramente utilitaristas no puede basarse en una decisión tan subjetiva como la propuesta. Estoy de acuerdo en la necesidad de controlar que los grupos políticos que se conformen lo hagan de acuerdo con criterios de afinidad política. Pero para hacerlo debería establecerse un mecanismo neutral y objetivo, y no una mera declaración de intenciones que podría llevar a manipulaciones partidistas.

Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums (A8-0275/2018 - Laura Ferrara) ES  
 

El objetivo de tales acuerdos es fomentar la cooperación en la lucha contra la delincuencia grave, en particular la delincuencia organizada y el terrorismo, facilitando puntos de contacto y el intercambio de información para los funcionarios de enlace. Estando conforme con tal Acuerdo, he votado a favor.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Aspergera sindromu  
- P8_DCL(2016)0099 - Zaudējis spēku  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 51 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par antibiotiku pārmērīgu vai nepareizu lietošanu  
- P8_DCL(2016)0081 - Zaudējis spēku  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 95 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par idiopātisko plaušu fibrozi  
- P8_DCL(2016)0026 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Pieņemts (datums) : 11-07-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Parakstītāju skaits : 388 - 12-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija