Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Alternativa galega de esquerda en Europa (Spānija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājēja 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Zivsaimniecības komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Zivsaimniecības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 

Tras la «lisbonización» de Eurojust se ha considerado necesario un Acuerdo de Cooperación Judicial Penal entre Eurojust y Dinamarca. Habida cuenta del régimen especial al que se acoge Dinamarca en el ámbito de la justicia penal tras el Tratado de Lisboa (Protocolo n.º 22), Dinamarca no participa en el nuevo Reglamento y este no es vinculante para dicho país. No obstante, Dinamarca expresó su deseo de seguir participando en las actividades de Eurojust. Dado que se trata de una cuestión, a priori , específicamente administrativa y de funcionamiento de la Unión, he votado a favor.

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 

He votado a favor de este informe porque, aunque creo que debería ser más ambicioso, me parece importante que se sigan dando pasos en la lucha contra el cambio climático y una parte fundamental en esta lucha es la fijación de objetivos serios de cara a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos pesados, teniendo como objetivo unas emisiones cero.

“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) ES  
 

He votado en contra de este informe porque, aunque contiene aspectos positivos como la distinción de «vehículos limpios» cuando el combustible alternativo empleado no contiene ni biocombustibles procedentes de plantas de cultivo para alimentación animal ni aceite de palma, considero que no es suficientemente ambicioso en cuanto a los objetivos fijados y las fechas de aplicación de las medidas establecidas. También considero que no se da suficiente importancia a la necesidad de reducir la producción y uso de vehículos como parte de un cambio de modelo de producción y consumo necesario.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par bioloģisko produktu veicināšanu ēdnīcās  
- P8_DCL(2016)0117 - Zaudējis spēku  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 75 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par piena tirgus regulēšanu  
- P8_DCL(2016)0066 - Zaudējis spēku  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 77 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par Eiropas mēroga stratēģijas veidošanu ar mērķi pārvaldīt, kontrolēt un, iespējams, izskaust Āzijas sirseņus (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Zaudējis spēku  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 72 - 28-07-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija