Romana TOMC : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Slovēnija)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Japānu

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Japānu
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošanu  
- EMPL_AD(2017)585729 -  
-
EMPL 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu  
- ECON_AD(2018)625356 -  
-
ECON 
ATZINUMS par politikas nostādnēm attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai  
- ECON_AD(2017)601226 -  
-
ECON 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums (A8-0275/2018 - Laura Ferrara) SL  
 

Poročilo o sporazumu o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo sem podprla.
Albanija je kandidatka za članico EU že od leta 2014, v tem času pa je posodobila in uskladila svojo zakonodajo z evropsko. Naslednji korak je sodelovanje z Eurojustom, katerega namen je boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu.
S tem ne bo varnejša zgolj EU, temveč tudi njena okolica.

Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst) SL  
 

Poročilo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov sem podprla.
Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, to pa mora veljati tudi za obdelavo podatkov v institucijah EU. Da bi se nadzor nad varstvom podatkov ter prost pretok podatkov ustrezno izvajala, se morajo uskladiti pravila med institucijami.
Predlagani ukrepi so prvi korak na poti do usklajenega sistema.

Vienota digitālā vārteja (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi) SL  
 

Poročilo o enotnem digitalnem portalu sem podprla.
Državljani in podjetja se še vedno soočajo z ovirami, ko želijo delovati v drugi državi članici EU. Predlog odgovarja na vse večjo potrebo po odprti in učinkoviti javni upravi v EU, ki bo državljanom na enem mestu učinkovito zagotovila vse informacije, ki jih potrebujejo.
To se bo zagotovilo z enotno digitalno točko, ki bo digitalizirala del uprave EU in državljanom ter podjetjem olajšala dostop do informacij.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par patvēruma meklētāju garīgo veselību  
- P8_DCL(2016)0082 - Zaudējis spēku  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 103 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par pamattiesībām uz dzeramo ūdeni  
- P8_DCL(2016)0071 - Zaudējis spēku  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 78 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par vienotu avārijas transporta joslu visām automaģistrālēm Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2016)0068 - Zaudējis spēku  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 33 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti