Claude ROLIN : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Centre Démocrate Humaniste (Beļģija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Aizstājējs 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Reģionālās attīstības komiteja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Reģionālās attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- EMPL_AD(2018)612086 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- EMPL_AD(2018)612087 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- EMPL_AD(2018)612088 -  
-
EMPL 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji  
- EMPL_AD(2017)601064 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par Eiropas Savienības aģentūru 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole  
- EMPL_AD(2017)592095 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- EMPL_AD(2017)592089 -  
-
EMPL 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats (A8-0383/2017 - Jonás Fernández) FR  
 

J'ai voté en faveur de ce rapport et en particulier, pour le paragraphe 44 qui demande à la BCE de: veiller à l’indépendance des membres de son comité d’audit interne; publier les déclarations d’intérêts financiers des membres de son conseil des gouverneurs afin de prévenir les conflits d’intérêt; veiller à ce que le comité d’éthique ne soit pas présidé par un ancien président ou par d’autres anciens membres de son conseil des gouverneurs, ni par qui que ce soit pouvant présenter un risque de conflit d’intérêts; appelle le conseil des gouverneurs de la BCE à suivre le code de conduite et le statut des fonctionnaires de l’Union et à mettre en place une obligation d’abstention professionnelle de deux ans de ses membres après la fin de leur mandat et qui insiste sur le fait que les membres du directoire de la BCE devraient s’abstenir d’être simultanément membres d’instances ou d’autres organisations, y compris d’organes d’exécution de banques soumises à la surveillance de la BCE.

Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, noslēgšana Eiropas Savienības vārdā (A8-0400/2017 - Max Andersson) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du traité de Marrakech, dont l’ambition est de faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres dans des formats accessibles, tout en protégeant les titulaires des droits. Le traité de Marrakech, adopté le 27 juin 2013, s’inscrit dans un ensemble de traités internationaux relatifs au droit d’auteur relevant de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Sa dimension culturelle et ses objectifs de développement social sont indéniables; il vise principalement à établir un ensemble de limitations et d’exceptions obligatoires en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. À cet effet, le traité harmonise les exceptions du système international en matière de droit d’auteur et permet les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible.

Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport qui porte sur le règlement venant clarifier la compétence, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’enlèvement international d’enfants. Cette refonte s’inscrit dans le cadre du programme REFIT et permettra de faciliter la circulation des décisions sur ces matières. Une attention toute particulière a été apportée à l’efficacité générale de certains aspects des procédures concernant les enfants, y compris pour ce qui est de l’enlèvement parental, du placement transfrontière d’enfants, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions, ainsi que de la coopération entre les autorités nationales. La refonte vise à améliorer l’efficacité du retour des enfants victimes d’enlèvement et prévoit également la concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions spécialisées dans les affaires d’enlèvement d’enfants. De plus, comme nouveauté, elle supprime la procédure d’exequatur (procédure visant à déclarer exécutoire une décision rendue dans un autre État membre) pour toutes les décisions relevant du champ d’application du règlement, y compris le droit de garde, les décisions en matière de protection des enfants et de placement. Enfin, notons aussi que l’obligation générale d’auditionner l’enfant capable de discernement est désormais incluse dans la proposition de refonte.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par bezvēsts pazudušiem bērniem bēgļiem  
- P8_DCL(2016)0119 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 45 - 22-02-2017

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija