Elmar BROK : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Priekšsēdētājs 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Ārlietu komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem  
- AFET_AD(2016)587749 -  
-
AFET 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004  
- AFCO_AD(2018)616913 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos  
- AFCO_AD(2018)616916 -  
-
AFCO 
ATZINUMS par ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu — padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi  
- AFCO_AD(2015)544400 -  
-
AFCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Stāvoklis Ungārijā (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) DE  
 

Ich habe heute für die Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn gestimmt wegen des Gesetzes gegen Nicht-Regierungsorganisationen und der Politik gegen die Freiheit von Forschung und Lehre – diese Politik stellt eine Verletzung von entscheidenden Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dar – trotz der unfassbar schlechten Fassung des Berichts Sargentini.
Dort werden politische Fragen, bei denen man nicht zustimmen mag, die aber nichts mit Artikel 7 zu tun haben und Artikel-7-relevante Themen sachfremd vermischt. Das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit des Verfahrens bei.
Ich warte nun gespannt, wann die Sozialisten und die Liberalen die Standards von Artikel 7 auf ihre Regierungen in Rumänien und Malta bzw. in der Tschechischen Republik anwenden.
Sonst muss angenommen werden, dass sie aus puren parteipolitischen Motiven handeln.

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (B8-0594/2017, B8-0595/2017) DE  
 

. – Ich bin tief erschrocken wegen des ECR-Entschließungsantrags und vor allem der Reden der polnischen Abgeordneten Legutko und Saryusz-Wolski.
Legutkos substanzlose Hassrede gegen Deutschland erinnerte mich an die Reden der alten kommunistischen Herrscher Polens, die sich mit antideutschen Reden legitimieren wollten. Die Menschen waren klüger – wie auch Papst Johannes Paul II.
Die Behauptung, dass die Kritik an der Politik der polnischen Regierung gegen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Medienfreiheit und Zivilgesellschaft gegen die Souveränität Polens verstößt, war auch stets die Position der alten kommunistischen Diktatur. Diese universellen Werte waren und sind auch Bedingung für die EU-Mitgliedschaft.
Schon zur Zeit des Kriegsrechts habe ich mich in und außerhalb Polens intensiv für die Freiheit dieses großen Landes und ab 1989 auch als Hauptberichterstatter des EP für die EU-Mitgliedschaft eingesetzt.
Die vielen polnischen Bürger, die mutig für die demokratischen und rechtsstaatlichen Werte in Polen eintreten, haben meine Achtung und Bewunderung.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pastāvīgu Eiropas Savienības atbalstu poliomielīta apkarošanai  
- P8_DCL(2015)0008 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Pieņemts (datums) : 09-06-2015
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Parakstītāju skaits : 404 - 10-06-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma