• Tom   VANDENKENDELAERE  

Tom VANDENKENDELAERE : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI  
- ECON_AD(2018)628491 -  
-
ECON 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES  
- ECON_AD(2017)608079 -  
-
ECON 
ATZINUMS par ieteikumu Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Austrāliju  
- AGRI_AD(2017)608141 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par ieteikumu Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2006/EK, īstenošanu  
- EMPL_AD(2016)589123 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību  
- EMPL_AD(2015)552089 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par 30. un 31. gada pārskatu attiecībā uz ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2012. un 2013. gads)  
- ENVI_AD(2015)554844 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu kā sarežģītiem jautājumiem, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs  
- ECON_AD(2015)551885 -  
-
ECON