• Tom   VANDENKENDELAERE  

Tom VANDENKENDELAERE : Rakstiski balsojumu skaidrojumi - 8. sasaukums 

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) NL  
 

. – Ik heb vóór het voorstel gestemd om geen nieuwe extra richtlijnen voor de arbeidsmarkt voor te stellen. Zo behouden we de consistentie met voorgaande jaren.

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat deze tekst ervoor zorgt dat de detacheringsregels ook van toepassing zijn op cabotageritten. Dat wil zeggen dat als een buitenlandse truckchauffeur ritten in België uitvoert, hij ook betaald wordt volgens de Belgische lonen.

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat dit stuk wetgeving de levenskwaliteit van de truckchauffeurs aanzienlijk verbetert. Zo zal de truckchauffeur zijn weekendrust niet meer moeten doorbrengen in zijn vrachtwagen.

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) NL  
 

. – Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat het ervoor zorgt dat de transportwetgeving ook van toepassing wordt op lichte vrachtwagens. Zo wordt er opnieuw een gelijk speelveld gecreëerd tussen de verschillende soorten vrachtwagens.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat het fonds middelen voorziet voor de ontwikkeling van onze visserij. Zo wordt er ook geld uitgetrokken voor extra veiligheidsmaatregelen aan boord van vissersboten. Gezien het hoge risicoprofiel van het beroep is dit geen overbodige luxe.

Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) NL  
 

. – Ik heb voor het verslag gestemd omdat met het nieuw op te richten Geïntegreerd Grensbeheerfonds erg belangrijke financiële ondersteuning zal worden verschaft waarvan, voornamelijk maar niet uitsluitend, onze grensstaten gebruik zullen kunnen maken. Met een voorlopig toegewezen budget van 1,3 miljard euro wil het fonds financiële ondersteuning bieden bij de aankoop, het onderhoud en de mogelijke upgrade van de uitrusting van de douanecontrolepunten. Het is een tastbare verhoging van de middelen en past in het kader van een beschermend Europa waarbij men de monitoring van onze buitengrenzen maximaal ondersteunt.

Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd dat minimale veiligheidsvereisten invoert voor identiteits- en verblijfskaarten in de hele Unie. Binnen de Europese Unie bestaat een wildgroei aan identiteitskaarten met verschillende veiligheidsniveaus, wat de weg naar fraude wagenwijd openzet. Deze verordening vereist voortaan naast een zichtbare Europese vlag en een foto ook twee vingerafdrukken. Nu de identiteitskaart meer en meer als reisdocument wordt gebruikt, is er behoefte aan betere veiligheidsvereisten, naar analogie met het paspoort. Ik steun deze beslissing dan ook, aangezien het zal bijdragen tot een veiliger vrij verkeer van personen in de Unie. De tekst voorziet bovendien in voldoende waarborgen omtrent gegevensbescherming én zal na twee jaar worden geëvalueerd. Duidelijk een stap voorwaarts richting een veiligere Europese Unie.

Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) NL  
 

. – Ik heb voor de aanpassing van de richtlijn gestemd wegens het grote belang dat moet worden gehecht aan veiligheid op de weg. Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers op de weg sedert 2001 significant is gedaald, betreurden we in 2017 nog altijd 25 300 Europeanen door dodelijke ongevallen, waarvan bijna de helft zwakke weggebruikers. Dan spreken we nog niet over de 137 000 zwaargewonde mensen. De belangrijkste aanpassing is het vergroten van het toepassingsgebied waardoor nu naast de TEN-T ook de andere snelwegen en primaire wegen onder het toepassingsgebied vallen. Ook de stukken van de weg die bestaan uit bruggen en tunnels worden toegevoegd. Bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van al deze wegen zullen nu de bepalingen van de Europese wegveiligheid in acht moeten worden genomen.

Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem (A8-0270/2018 - David Casa) NL  
 

. – Ik heb voor dit akkoord gestemd omdat deze wetgeving jonge ouders de kans geeft om hun gezinsleven beter te organiseren. Een uitbreiding van het vaderschapsverlof in alle Europese lidstaten is voor mij een goede stap vooruit.

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) NL  
 

. – Ik heb voor dit voorstel gestemd omdat het verschillende fondsen samenvoegt. Zo kunnen er op een coherente manier middelen worden besteed aan het arbeidsmarktbeleid.

Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) NL  
 

. – Ik heb voor dit voorstel gestemd omdat het de arbeidsvereisten van zeevarend personeel vereenvoudigt. Zo kunnen zeelieden gemakkelijker een erkenning krijgen in de verschillende lidstaten.

Dzeramā ūdens kvalitāte (A8-0288/2018 - Michel Dantin) NL  
 

. – Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat deze tekst de standaarden voor drinkwater vastlegt. Deze standaarden moeten ervoor zorgen dat iedere EU-burger veilig van zowel kraanwater als gebotteld water kan drinken.

Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) NL  
 

. – Ik heb vóór dit trialoogakkoord gestemd. Deze richtlijn voert substantiële insolventiewetgeving in, en stelt Europese minimumregels vast. Er wordt ingezet op meer overlevingskansen voor ondernemingen in moeilijkheden, en wie failliet gaat moet een tweede kans kunnen krijgen. Ik ben enorm tevreden dat er ook Europees actie wordt ondernomen om het stigma op faillissementen op te heffen.

Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (A8-0156/2019 - Silvia Costa) NL  
 

. – Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat we mensen moeten aanmoedigen om duurzaam te investeren, omdat we ondernemers moeten aanmoedigen om met innovatieve oplossingen voor het klimaatprobleem voor de dag te komen. We moeten vooral geen industrieën of sectoren afsluiten van de mogelijkheid tot financiering. Daarnaast heb ik tegen de amendementen van de socialisten gestemd die hier ook een sociale dimensie aan willen toevoegen. Dit dossier gaat om een raamwerk dat duurzame en ecologisch verantwoorde beleggingen moet bevorderen. Het is belangrijk te erkennen dat dit raamwerk geen doel op zich is, maar slechts een middel. Door dit te complex te maken, vrees ik dat we ons doel voorbij zouden schieten.

Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL  
 

. – Ik heb vóór de oprichting van de Europese vredesfaciliteit gestemd. De EVF is bedoeld voor de financiering van internationale militaire vredesmissies. Het dekt de uitgaven die zijn uitgesloten van financiering uit de EU-begroting.

Resursi īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) NL  
 

. – Ik stemde voor een verhoging van het budget van het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI). De stijging is aanzienlijk, namelijk met een bedrag van 116,7 miljoen EUR. Het totale YEI-budget voor 2019 zal 350 miljoen EUR bedragen. Een verhoging is nuttig omdat het initiatief jongeren aan het werk helpt. Het YEI kan een aantal goede resultaten voorleggen en ik hoop dat het verder kan gaan op de ingeslagen weg.

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) NL  
 

. – Ik heb vóór dit voorstel gestemd omdat ik het belangrijk vind dat toekomstige lidstaten zich goed voorbereiden op het EU-lidmaatschap. Een nieuwe lidstaat moet immers de volledige Europese regelgeving implementeren en uitvoeren voordat het lid kan worden.

Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat dit initiatief meer rechten geeft aan de consumenten. Deze nieuwe richtlijn vervangt de oude en introduceert de mogelijkheid om representatieve acties tegen nationale of grensoverschrijdende inbreuken op Europese wetgeving te claimen.

Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) NL  
 

. – Ik heb vóór het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd gestemd omdat er heel wat nadelen aan het systeem verbonden zijn. De omschakeling zorgt ervoor dat zowel bij dier als mens de biologische klok wordt verstoord. Kinderen vertonen een verstoord slaappatroon en de verkoop van slaap- en kalmeermiddelen zou de hoogte in gaan. Ik heb vóór deze regeling gestemd, maar wil vooral de noodzaak van coördinatie benadrukken. Lidstaten moeten onderling afspreken om een uniforme uurregeling te handhaven, ten voordele van de interne markt.

Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) NL  
 

. – Ik heb vóór dit akkoord gestemd omdat de voorstellen de concurrentie op de elektriciteitsmarkten in Europa verbeteren. Dit was nodig omdat de elektriciteitsinfrastructuur in de EU steeds meer gedecentraliseerd wordt.