Tom VANDENKENDELAERE : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Beļģija)

Biedrs 

 • 10-11-2014 / 02-06-2015 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 12-11-2014 / 14-12-2014 : Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15-12-2014 / 17-01-2017 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājējs 

 • 10-11-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 10-11-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 10-11-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 03-06-2015 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ES jaunatnes stratēģijas 2013.–2015. gadam novērtējumu  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI  
- ECON_AD(2018)628491 -  
-
ECON 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) NL  
 

. – Ik heb vóór het voorstel gestemd om geen nieuwe extra richtlijnen voor de arbeidsmarkt voor te stellen. Zo behouden we de consistentie met voorgaande jaren.

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat deze tekst ervoor zorgt dat de detacheringsregels ook van toepassing zijn op cabotageritten. Dat wil zeggen dat als een buitenlandse truckchauffeur ritten in België uitvoert, hij ook betaald wordt volgens de Belgische lonen.

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat dit stuk wetgeving de levenskwaliteit van de truckchauffeurs aanzienlijk verbetert. Zo zal de truckchauffeur zijn weekendrust niet meer moeten doorbrengen in zijn vrachtwagen.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas transporta kartes izstrādi un popularizēšanu  
- P8_DCL(2016)0114 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 43 - 25-01-2017
Rakstiska deklarācija par brīvprātīgu ES līmeņa Skolu digitālās izcilības programmas izveidošanu  
- P8_DCL(2016)0078 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 48 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par to, kā risināt problēmas, uz kurām norāda Globālais bada indekss  
- P8_DCL(2016)0013 - Zaudējis spēku  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Sākuma datums : 24-02-2016
Zaudē spēku : 24-05-2016
Parakstītāju skaits : 61 - 25-05-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma