Enrique CALVET CHAMBON : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-11-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-11-2014 / 23-06-2015 : Unión, Progreso y Democracia (Spānija)
 • 24-06-2015 / 01-07-2019 : Independiente (Spānija)

Biedrs 

 • 24-11-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 24-11-2014 / 09-03-2017 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu
 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu

Aizstājējs 

 • 20-11-2014 / 12-10-2015 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 20-04-2015 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 03-09-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi  
- EMPL_AD(2018)627842 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES  
- ECON_AD(2017)608079 -  
-
ECON 
ATZINUMS par Erasmus+ un citiem instrumentiem mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā — mūžizglītības pieeja  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu  
- EMPL_AD(2018)627592 -  
-
EMPL 
NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos  
- EMPL_AD(2018)628615 -  
-
EMPL 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) ES  
 

He votado en contra de este texto legislativo porque estimo muy peligroso establecer baremos, calificaciones y distinciones entre inversiones virtuosas e inversiones negativas, en un mundo tan complejo e interrelacionado, cuando arrastras millones y millones de recursos y dinero. Iba a abstenerme, pero he votado en contra cuando, además, veo que se acompaña de afirmaciones absolutamente contrarias a la ciencia y a la realidad. Por ejemplo, quitar a la investigación en temas nucleares de fusión nuclear por insostenible, lo que es una barbaridad. Es ya excesivo; parece que la taxonomía está al servicio de intereses financieros, corporativos y lobistas muy concretos.

Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) ES  
 

He votado a favor, aunque con reticencias, porque creo que el pueblo venezolano y la crisis humanitaria que está padeciendo necesita de todo tipo de apoyo, aunque no sea perfecto. Pero quiero dejar claro que estuve a punto de no votar a favor, por culpa del apartado 8, y hubiera votado en contra, si alguna de las enmiendas socialistas hablando de la salida pacífica hubieran pasado. No estamos en momentos de hipocresías cuando sencillamente las personas se están muriendo. Esto se parece cada vez más al problema de los Balcanes; la no intervención de Europa y Occidente, hasta que se decidieron los EE. UU., causó mucho dolor y víctimas. La salida no pacífica deja de ser indeseable a partir del momento que salva más vidas y dolor de lo que causaría no hacerlo.

Programma “Tiesiskums” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) ES  
 

He votado en contra del informe porque, personalmente, no puedo llevar sobre mi conciencia la posibilidad de abrir una brecha a la independencia de la justicia a través de la participación de las ONG.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM 
Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par “Odysseus” atbalstīšanu, lai atjaunotu Eiropas brīvprātīgo dienestu  
- P8_DCL(2016)0105 - Zaudējis spēku  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 91 - 04-01-2017
Rakstiska deklarācija par viesnīcu uzkopšanas personāla darba apstākļiem Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2016)0076 - Zaudējis spēku  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 76 - 13-12-2016
Rakstiska deklarācija par Alcheimera slimību  
- P8_DCL(2015)0057 - Zaudējis spēku  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 122 - 06-01-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija