Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
 • Locekle
 • Beļģija Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Dzimšanas gads: 1972. gada 2. maijs, Sint-Truiden

Uzstāšanās plenārsēdēs

565

ES atbalsts UNRWA pēc ASV finansiālā atbalsta atsaukšanas UNRWA (debates)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(13)

Stāvoklis Jemenā (debates)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Stāvoklis Savienībā (debates)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Eiropadomes 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Stāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss (debates)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Debates ar Beļģijas premjerministru Charles Michel par Eiropas nākotni (debates)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Bērnu migrantu aizsardzība (debates)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Stāvoklis Gazas joslā

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par privātajiem apsardzes uzņēmumiem

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

14

  REPORT on the 2018 Commission Report on Kosovo

AFET
16-10-2018 A8-0332/2018

ZIŅOJUMS par ES un NATO attiecībām

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

ZIŅOJUMS par ES aitu un kazu nozares pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

ZIŅOJUMS par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Kosovu

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

ZIŅOJUMS par sievietēm un viņu lomu lauku apvidos

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZIŅOJUMS par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

ZIŅOJUMS par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

6

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

ATZINUMS par ES un Āfrikas valstu stratēģiju — stimuls attīstībai

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ATZINUMS par ĀKK un ES turpmākām attiecībām pēc 2020. gada

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

302

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestiem

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par autonomo ieroču sistēmām

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Somāliju

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

1

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par personām ar Dauna sindromu

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 69 - 22-02-2017

Rakstiska deklarācija par orgānu ziedošanu

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Zaudējis spēku

Detalizēti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 113 - 08-06-2016

Rakstiska deklarācija par aviācijas drošību un par militāro lidmašīnu lidojumu bīstamību

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 106 - 06-01-2016

Rakstiski jautājumi

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Komisija

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Komisija

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisija

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisija

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisija

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisija

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Padome

Mutiski jautājumi

21

Bērnu migrantu aizsardzība

20-03-2018 O-000031/2018/pārsk.1 Komisija

Izmeklēšana, kas ir veikta attiecībā uz otro dīzeļgeitas skandālu

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

PV/AP - Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām

21-12-2017 O-000102/2017 Komisija

Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām

21-12-2017 O-000101/2017 Komisija

Krievijas noteiktā ES lauksaimniecības produktu importa aizlieguma ietekme

20-10-2017 O-000081/2017 Komisija

Ārvalstu skolās pavadītu mācību periodu atzīšana

02-06-2017 O-000048/2017 Komisija

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Plaša interpelācija - turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Interpelācijas

4

VP/HR - ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem palīdzības organizācijās

21-03-2018 G-000003/2018

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017

Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Izraēlas apmetņu veidošanas politika

27-01-2017 K-000001/2017

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

657

 

Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Nepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Stāvoklis Jemenā (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Muitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

PVN: apgrieztās maksāšanas sistēmas un ātrās reaģēšanas mehānisma piemērošanas periods (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Administratīvā sadarbība akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel