Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
 • Locekle
 • Beļģija Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Dzimšanas gads: 1972. gada 2. maijs, Sint-Truiden

Uzstāšanās plenārsēdēs

562

Eiropadomes 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Stāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss (debates)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Debates ar Beļģijas premjerministru Charles Michel par Eiropas nākotni (debates)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Bērnu migrantu aizsardzība (debates)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Stāvoklis Gazas joslā

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Stāvoklis Sīrijā (debates)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Stāvoklis Krievijā (debates)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Eitanāzija Ugandā

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par privātajiem apsardzes uzņēmumiem

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

13

ZIŅOJUMS par ES un NATO attiecībām

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

ZIŅOJUMS par ES aitu un kazu nozares pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

ZIŅOJUMS par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Kosovu

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

ZIŅOJUMS par sievietēm un viņu lomu lauku apvidos

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

ZIŅOJUMS par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

ZIŅOJUMS par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

5

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

ATZINUMS par ES un Āfrikas valstu stratēģiju — stimuls attīstībai

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ATZINUMS par ĀKK un ES turpmākām attiecībām pēc 2020. gada

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

295

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Somāliju

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par rohindžu bēgļu stāvokli, īpaši bērnu smago situāciju

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

1

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par personām ar Dauna sindromu

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 69 - 22-02-2017

Rakstiska deklarācija par orgānu ziedošanu

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Zaudējis spēku

Detalizēti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 113 - 08-06-2016

Rakstiska deklarācija par aviācijas drošību un par militāro lidmašīnu lidojumu bīstamību

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zaudējis spēku

Detalizēti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 106 - 06-01-2016

Rakstiski jautājumi

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisija

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisija

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisija

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisija

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Padome

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Komisija

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Padome

Mutiski jautājumi

21

Bērnu migrantu aizsardzība

20-03-2018 O-000031/2018/pārsk.1 Komisija

Izmeklēšana, kas ir veikta attiecībā uz otro dīzeļgeitas skandālu

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

PV/AP - Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām

21-12-2017 O-000102/2017 Komisija

Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām

21-12-2017 O-000101/2017 Komisija

Krievijas noteiktā ES lauksaimniecības produktu importa aizlieguma ietekme

20-10-2017 O-000081/2017 Komisija

Ārvalstu skolās pavadītu mācību periodu atzīšana

02-06-2017 O-000048/2017 Komisija

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Plaša interpelācija - turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Interpelācijas

4

VP/HR - ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem palīdzības organizācijās

21-03-2018 G-000003/2018 Komisija

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Komisija

Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

VP/HR - Izraēlas apmetņu veidošanas politika

27-01-2017 K-000001/2017 Komisija

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

597

 

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Eiropas pilsoņu iniciatīva (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS): Eiropola uzdevumi (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel