David MARTIN : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētājs 

 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 14-07-2014 / 05-07-2017 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 14-06-2017 / 05-07-2017 : Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegāciju vadītāju konference
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā

Aizstājējs 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu  
- INTA_AD(2018)619163 -  
-
INTA 
ATZINUMS par integrētu Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Arktiku  
- INTA_AD(2016)592099 -  
-
INTA 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai  
- INTA_AD(2016)584212 -  
-
INTA 
ATZINUMS par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu  
- INTA_AD(2015)567824 -  
-
INTA 
ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses  
- INTA_AD(2014)537345 -  
-
INTA 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

ES politiskās attiecības ar ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) EN  
 

I voted in favour of this report as it stresses the importance of strengthening EU-ASEAN political and economic relations. Developed over four decades, EU-ASEAN relations are of vital importance for ensuring security and stability, international co-operation and promoting democracy and human rights. The report further highlights the ultimate objective of establishing a region-to-region free trade agreement, as trade negotiations are currently on-going or have already been completed with some ASEAN countries. Finally, the report also acknowledges the EU’s concerns for human rights violations in certain ASEAN countries which are affecting the status of current relations and, I believe, will continue to be an issue if not resolved.

ES politiskās attiecības ar Indiju (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) EN  
 

I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve sustainable development goals. The report would tap the potential of relations between the EU, as the world’s leading trading block, and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (A8-0264/2017 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of this report, which discusses the implementation of the Common Position on Arms Export, a legally binding framework that sets minimum requirements in arms export controls and the obligation to assess the request for an export licence. The report calls on the EU to launch an initiative to impose an EU arms embargo on Saudi Arabia, which is viewed as non-compliant with the second criterion of the Common Position, as well as other countries accused of serious breaches of international humanitarian law. The report urges the Member States and the EEAS to significantly improve the consistency in implementing the Common Position through a standardised verification and reporting system, and to overcome the current lack of efficiency in defence spending due to duplication. Finally, the report highlights the importance of the UK remaining bound by the position after Brexit.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM 
Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma