Francis ZAMMIT DIMECH : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 24-06-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 24-06-2017 / 01-07-2019 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Biedrs 

  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Juridiskā komiteja
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Palestīnu
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
  • 29-11-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību

Aizstājējs 

  • 04-09-2017 / 28-11-2017 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
  • 04-09-2017 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
  • 04-09-2017 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja
  • 04-09-2017 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
ATZINUMS par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu: tirdzniecības aspekti  
- CULT_AD(2018)620759 -  
-
CULT 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem  
- CULT_AD(2018)623815 -  
-
CULT 
ATZINUMS par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību Eiropas Savienībā  
- CULT_AD(2018)612242 -  
-
CULT 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) EN  
 

. – I voted in favour of the report because it is important to support Kosovo and its European perspective in particular when it comes to assisting the authorities of the country to fulfil the required benchmarks so that citizens of Kosovo are able to move for short stays of 90 days within any 180-day period and benefit from the visa—free regime.

Dzeramā ūdens kvalitāte (A8-0288/2018 - Michel Dantin) EN  
 

. – I voted in favour of the report because it is very important that the quality of water intended for human consumption is at its highest standards, in order to guarantee that human health is protected from any adverse effects of any contamination of water, which should be the same standards within the whole European Union.

Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) EN  
 

. – I voted in favour of the report because the new rules for insolvency will encourage Member States to implement early restructuring procedures and allow entrepreneurs to rescue their companies at the EU level.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija