• Anders   SELLSTRÖM  

Anders SELLSTRÖM : Rakstiski balsojumu skaidrojumi - 8. sasaukums 

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 

I grunden är jag positivt inställd, och har alltid varit, till integrationen av västra Balkan i EU. Att detta kommer att ske är vi hoppfulla om efter kommissionens meddelande att Kosovo nu lever upp till kriterierna för viseringsfrihet. Det kvarstår emellertid en osäkerhet när det kommer till aspekter som rör säkerhet och migration. Vi vill invänta den analys som nu pågår innan vi stödjer visumfrihet för Kosovo.

Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) SV  
 

I dag har Europaparlamentet behandlat gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder för åren 2021–2027. Kommissionen föreslår 330 miljarder euro i form av regionbidrag (utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och socialfonden) i nästa fleråriga budgetram. Europaparlamentet föreslår istället en ökning till 378 miljarder euro, vilket är på samma nivå som i nuvarande budgetram. Dessutom inkluderar både kommissionen och Europaparlamentet kostnadsdrivande förslag som ämnar upprätta ”Pelaren för sociala rättigheter”. I slutvoteringen valde jag därför att rösta mot hela förslaget eftersom det inkluderar pelaren för sociala rättigheter och ofinansierade budgetökningar som drastiskt skulle påverka Sveriges EU-avgift.

Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, lai lūgtu Tiesas atzinumu par to, vai ierosinātais ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ir saderīgs ar Līgumiem (B8-0051/2019) SV  
 

. – Jag valde idag att rösta för denna begäran om ett yttrande från EU-domstolen avseende det aktuella avtalsförslagets förenlighet med fördragen och de tre kriterier som domstolen 2016 satte upp för att det reviderade avtalet ska kunna ingås (se separat röstförklaring). De alltjämt rådande oklarheterna kring dessa kriteriers uppfyllande gjorde att jag idag valde att inte ta ställning för eller emot avtalsförslaget (se separat röstförklaring). Den föreslagna återremitteringen till EU-domstolen är däremot nödvändig för att bringa klarhet i frågan. Detta i synnerhet som kommissionens och rådets (som menar att kriterierna är uppfyllda) samt parlamentets (som menar att det är oklart om kriterierna är uppfyllda) respektive rättstjänster gör olika bedömningar huruvida det av avtalet framgår att Västsahara inte är en del av Marocko, samt huruvida Västsaharas befolkning givit sitt medgivande till och inte missgynnas av det reviderade avtalsförslaget.

ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (rezolūcija) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) SV  
 

. – Vid dagens omröstning om betänkandet (med tillhörande resolution) rörande tillämpning av frihandelsavtalet med Marocko på produkter från Västsahara valde jag att lägga ned min röst. Mitt beslut är ett resultat av den svåra avvägning mellan frihandelns utvecklingsfrämjande natur och folkrättens okränkbarhet som de föreslagna avtalsändringarna ställer på sin spets.
För medan det är positivt att Västsaharas befolkning föreslås få del av samma tullättnader som Marockos medborgare, är detta underordnat oklarheterna kring huruvida västsaharierna verkligen givit sitt medgivande till avtalet. EU-domstolen listade 2016 detta som en av tre förutsättningar för att det ska kunna ingås. Detta jämte att det ska framgå att Västsahara inte är en del av Marocko och att dess befolkning inte missgynnas av avtalet. För att det reviderade avtalet ska kunna ingås måste folkrätten följas och Västsaharas suveränitet respekteras. Det finns alltjämt för många frågetecken kring huruvida EU-domstolens kriterier verkligen är uppfyllda, såsom uttryckt av Europaparlamentets rättstjänst, för att jag i dagsläget ska kunna ta ställning till om EU ska ingå det reviderade avtalet eller ej.

ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) SV  
 

. – Vid dagens omröstning om betänkandet (med tillhörande resolution) rörande tillämpning av frihandelsavtalet med Marocko på produkter från Västsahara valde jag att lägga ned min röst. Mitt beslut är ett resultat av den svåra avvägning mellan frihandelns utvecklingsfrämjande natur och folkrättens okränkbarhet som de föreslagna avtalsändringarna ställer på sin spets.
För medan det är positivt att Västsaharas befolkning föreslås få del av samma tullättnader som Marockos medborgare, är detta underordnat oklarheterna kring huruvida västsaharierna verkligen givit sitt medgivande till avtalet. EU-domstolen listade 2016 detta som en av tre förutsättningar för att det ska kunna ingås. Detta jämte att det ska framgå att Västsahara inte är en del av Marocko och att dess befolkning inte missgynnas av avtalet. För att det reviderade avtalet ska kunna ingås måste folkrätten följas och Västsaharas suveränitet respekteras. Det finns alltjämt för många frågetecken kring huruvida EU-domstolens kriterier verkligen är uppfyllda, såsom uttryckt av Europaparlamentets rättstjänst, för att jag i dagsläget ska kunna ta ställning till om EU ska ingå det reviderade avtalet eller ej.

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) SV  
 

. – Förra veckan behandlade Europaparlamentet ett betänkande om jämställdhetsintegrering inom dess egen verksamhet. Att förbättra jämställdhetsarbetet inom Europaparlamentet är ett ständigt pågående projekt av största vikt. Dessvärre för jämställdhetsarbetet var många av de presenterade förslagen kontraproduktiva och skulle inte innebära en reell förbättring. Förslagen var snarare ett utlopp för vänsterfeministers sociala ingenjörskap där finputsade siffror går före verkligheten och dess realiteter. Kvotering är ett exempel på dessa förslag, där både partiernas listor på kandidater till Europaparlamentsvalet och utskottens ledamöter skulle fördelas lika mellan könen. Kvotering i allmänhet och på EU-nivå i synnerhet är vi kristdemokrater principiellt emot, eftersom det bör vara upp till partierna själva att avgöra vilka kandidater som ska stå på deras lista till valet. Dessutom har kvotering inte visat sig vara ett effektivt sätt att främja verklig jämställdhet. Jag röstade därför för de förslag som vi sympatiserar med och emot betänkandet i sin helhet.

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) SV  
 

I dag har Europaparlamentet behandlat programmet för miljö och klimatpolitik, även känt som LIFE, för åren 2021–2027. Ett ambitiöst program som innebär att EU fortsatt kommer ta ledartröjan när det kommer till klimatfrågan internationellt. I voteringen valde jag dock att rösta mot de i dagsläget ofinansierade budgetökningarna, de skulle nämligen påverka Sveriges EU-avgift. Programmet är så pass viktigt att jag, budgetökningarna till trots, röstade för programmet i slutvoteringen.

Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0142/2018 - Claude Rolin) SV  
 

Europaparlamentet behandlade idag ett ärende som innebär ett stärkt skydd för arbetstagare mot överexponering av vissa skadliga ämnen. Detta är mycket bra. Vi är emellertid tveksamma till de låga gränsnivåerna på två av dessa ämnen, kadmium och beryllium. Den låga nivån på kadmium, som är viktig vid batteriframställning och återvinning, kan innebära sämre förutsättningar för miljövänliga batterier. Beryllium är idag det bästa alternativet på marknaden för att minska brandrisken och ett sänkt gränsvärde kan leda till ökad brandrisk. Det är därför viktigt att vid implementeringsfasen av dessa nya nivåer ta hänsyn till helhetsbilden och väga uppsidan av de nya nivåerna mot gränsvärdarnas negativa effekter, som kan leda till sämre levnadsförhållandena för den breda allmänheten.

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) SV  
 

I dag behandlade Europaparlamentet ett interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (MFF). Europaparlamentet beslutade att arbeta för att öka MFF till 1,34 % av BNI, att införa egna medel och för en ökad flexibilitet i budgeten. Utöver detta valde parlamentet att motsätta sig nuvarande ordning med enighet i rådet i budgetfrågor samt borttagandet av medlemsstaternas rabatter. För svensk del hade detta inneburit en drastiskt ökad EU-avgift. Detta är en osund inställning, inte minst med beaktande av att en av de största finansiärerna, Storbritannien, lämnar unionen. Kristdemokraterna är av uppfattningen att EU efter brexit behöver skära ned på onödiga utgifter, samtidigt som bland annat jordbruksstödet minskar i takt med ökad konkurrensneutralitet inom unionen. På så sätt kan vi möta de utmaningar som EU står inför i dag, samtidigt som vi slår vakt om medlemsstaternas självbestämmande och håller EU-avgiften på en rimlig nivå. Jag valde därför att rösta mot betänkandet i sin helhet.

Humanitārās vīzas (A8-0328/2018 - Juan Fernando López Aguilar) SV  
 

I dag har Europaparlamentet behandlat ett förslag om humanitära visum. Förslaget är inte ändamålsenligt eftersom EU:s medlemsländer redan har rätt att utfärda humanitära bistånd om de önskar. Det innebär således ingen förändring i nuvarande ordning.
Förslaget riskerar dock att sinka de processer som redan pågår för att skapa ett hållbart, långsiktigt och gemensamt europeiskt migrationssystem (migrationspaketet). Att lappa och laga lösningar som denna riskerar att undergräva bättre och mer hållbara lösningar. Kristdemokraterna värnar asylrätten och vill se lagliga vägar in i EU. Detta bör dock ske via UNHCR:s kvotflyktingssystem.
Mot bakgrund av detta valde jag att rösta mot förslaget.

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) SV  
 

Idag behandlade Europaparlamentet det årliga budgetbetänkandet. I den medföljande resolutionen framförs bland annat förslag på interrailkort till alla 18-åringar, egna medel (EU-skatt) och en flexiblare budget samt höjt jordbruksstöd. För att undvika en höjd svensk EU-avgift anser Kristdemokraterna att jordbruksstödet ska minska och att förslag som bättre beslutas på nationell nivå ska lyftas ur EU:s budget. Kristdemokraterna är också mot beskattningsrätt på EU-nivå. Mot bakgrund av detta valde jag att rösta mot resolutionen.
I resolutionen fanns även ändringsförslag gällande den så kallade kontorskassan. Jag stödjer att regelverket för kontorskassan reformeras i linje med ändringsförslag 51 i dagens budgetresolution, vilket skulle innebära en mer transparent användning av kontorskassan.