Anders SELLSTRÖM : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Kristdemokraterna (Zviedrija)

Biedrs 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Afganistānu

Aizstājējs 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 

I grunden är jag positivt inställd, och har alltid varit, till integrationen av västra Balkan i EU. Att detta kommer att ske är vi hoppfulla om efter kommissionens meddelande att Kosovo nu lever upp till kriterierna för viseringsfrihet. Det kvarstår emellertid en osäkerhet när det kommer till aspekter som rör säkerhet och migration. Vi vill invänta den analys som nu pågår innan vi stödjer visumfrihet för Kosovo.

Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) SV  
 

I dag har Europaparlamentet behandlat gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder för åren 2021–2027. Kommissionen föreslår 330 miljarder euro i form av regionbidrag (utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och socialfonden) i nästa fleråriga budgetram. Europaparlamentet föreslår istället en ökning till 378 miljarder euro, vilket är på samma nivå som i nuvarande budgetram. Dessutom inkluderar både kommissionen och Europaparlamentet kostnadsdrivande förslag som ämnar upprätta ”Pelaren för sociala rättigheter”. I slutvoteringen valde jag därför att rösta mot hela förslaget eftersom det inkluderar pelaren för sociala rättigheter och ofinansierade budgetökningar som drastiskt skulle påverka Sveriges EU-avgift.

Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, lai lūgtu Tiesas atzinumu par to, vai ierosinātais ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ir saderīgs ar Līgumiem (B8-0051/2019) SV  
 

. – Jag valde idag att rösta för denna begäran om ett yttrande från EU-domstolen avseende det aktuella avtalsförslagets förenlighet med fördragen och de tre kriterier som domstolen 2016 satte upp för att det reviderade avtalet ska kunna ingås (se separat röstförklaring). De alltjämt rådande oklarheterna kring dessa kriteriers uppfyllande gjorde att jag idag valde att inte ta ställning för eller emot avtalsförslaget (se separat röstförklaring). Den föreslagna återremitteringen till EU-domstolen är däremot nödvändig för att bringa klarhet i frågan. Detta i synnerhet som kommissionens och rådets (som menar att kriterierna är uppfyllda) samt parlamentets (som menar att det är oklart om kriterierna är uppfyllda) respektive rättstjänster gör olika bedömningar huruvida det av avtalet framgår att Västsahara inte är en del av Marocko, samt huruvida Västsaharas befolkning givit sitt medgivande till och inte missgynnas av det reviderade avtalsförslaget.

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija