Richard HOWITT : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētāja vietnieks 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Ārlietu komiteja
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Cilvēktiesību apakškomiteja
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

Aizstājējs 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 194. pants un 162. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 52.a pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 53. pants, 54. pants, V pielikums

ATZINUMS par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 205.a pants

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
ATZINUMS par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 123. pants, 128. pants, 130.b pants, 135. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 128. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 130. pants, II pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pienācīgu pēcskolas uzraudzības iestāžu trūkumu bērniem ar invaliditāti Eiropas Savienībā  
- P8_DCL(2015)0009 - Zaudējis spēku  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Parakstītāju skaits : 175 - 10-06-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija