Pat the Cope GALLAGHER : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Īrija)

Priekšsēdētājs 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Īslandes Apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Zivsaimniecības komiteja
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Īslandes Apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Zivsaimniecības komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Reģionālās attīstības komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Regulu (EK) Nr. 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- PECH_AD(2011)454553 -  
-
PECH 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģiju par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam, un Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģiju par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam  
- PECH_AD(2010)448757 -  
-
PECH 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par pasākumiem, kas veikti saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem  
- REGI_AD(2010)430981 -  
-
REGI 
ATZINUMS par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2008. gada pārskats  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija