Graham WATSON : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētājs 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Indiju

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Zivsaimniecības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par mēriem veltītas Eiropas dienas pasludināšanu  
- P7_DCL(2014)0006 - Zaudējis spēku  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Sākuma datums : 16-01-2014
Zaudē spēku : 16-04-2014
Parakstītāju skaits : 39 - 17-04-2014
Rakstiska deklarācija par nacionālisma, antisemītisma un cita veida etniskās neiecietības draudiem, kurus izraisa kustības, kas izrāda pretestību Eiropas projektam  
- P7_DCL(2013)0015 - Zaudējis spēku  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Sākuma datums : 07-10-2013
Zaudē spēku : 07-01-2014
Parakstītāju skaits : 150 - 08-01-2014
Rakstiska deklarācija par palīdzību jauniem un gados vecākiem eiropiešiem darba iegūšanā  
- P7_DCL(2010)0039 - Zaudējis spēku  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON  
Sākuma datums : 05-05-2010
Zaudē spēku : 09-09-2010
Parakstītāju skaits : 81 - 09-09-2010

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija