Hannes SWOBODA : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 17-01-2012 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Priekšsēdētājs

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 16-09-2009 / 20-11-2012 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās un attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju
 • 16-09-2009 / 14-04-2013 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 17-01-2012 / 30-06-2014 : Priekšsēdētāju konference

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegācija ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 19-01-2012 / 19-06-2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 19-01-2012 / 18-02-2013 : Ārlietu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča Sadarbības padomi  
- ITRE_AD(2011)452560 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka normas un vispārīgos principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par reliģijas brīvību  
- P7_DCL(2010)0090 - Zaudējis spēku  
Mario MAURO , Hannes SWOBODA , Konrad SZYMAŃSKI , Hannu TAKKULA  
Sākuma datums : 22-11-2010
Zaudē spēku : 10-03-2011
Parakstītāju skaits : 199 - 10-03-2011

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija