Rainer WIELAND : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Juridiskā komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Juridiskā komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Juridiskā komiteja

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Juridiskā komiteja
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Lūgumrakstu komiteja
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar sabiedrības "Equitable Life Assurance Society" krīzi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Lūgumrakstu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājējs 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegācija ES un Rumānijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 15-03-2007 / 25-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 26-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Moldovas Parlamentārās sadarbības komitejā

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

ZINOJUMS par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm 2003.–2004. parlamentārajā gadā  
- A6-0040/2005 -  
-
PETI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu  
- LIBE_AD(2006)380583 -  
-
LIBE 
ATZINUMS attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū un par Direktīvas 97/7/EK, 2000/12/EK un 2002/65/EK grozīšanu  
- JURI_AD(2006)374163 -  
-
JURI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti