Czesław Adam SIEKIERSKI : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Polija)

Priekšsēdētājs 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Kanādu
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta kontroles komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013  
- AGRI_AD(2018)623976 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES  
- AGRI_AD(2017)613370 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu  
- AGRI_AD(2017)595439 -  
-
AGRI 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) PL  
 

W 2017 r. Komisja Europejska z trzyletnim opóźnieniem przedstawiła raport z implementacji dyrektywy w sprawie zrównoważonego wykorzystania pestycydów uchwalonej w 2009 r. z myślą o zmniejszeniu zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Dyrektywa przewiduje m.in. tzw. zintegrowane metody walki ze szkodnikami (Integrated Pest Management) oraz promowanie niechemicznych odpowiedników dla istniejących substancji.
Sprawozdanie wskazuje na istniejące braki w implementacji wspomnianej dyrektywy, jednak wydaje się, że przynajmniej w niektórych miejscach przyjmuje ono zbyt radykalny wydźwięk. Sektor rolny obwiniany jest m.in. za zatruwanie środowiska wodnego, przy czym nie bierze się pod uwagę faktu, że rolnicy nie mają obecnie realnych alternatyw dla dostępnych na rynku środków ochrony roślin, a bez nich nie mogą być pewni plonów, a przez to i swoich dochodów. Nie jest również uzasadnione żądanie nałożenia dodatkowych obciążeń na rolników w ramach WPR, gdy równocześnie znacząco obcina się jej budżet.
Nie można w bezpośredni sposób przeciwstawiać kwestii zdrowotnych i środowiskowych oraz pracy rolnika. Rolnik produkuje żywność najlepszymi dostępnymi sposobami, sam również jest konsumentem. Kluczowym wyzwaniem jest podjęcie, wspólnie ze światem nauki i producentami, środków ochrony roślin działań na rzecz zapewnienia dostępności alternatywnych preparatów ochrony roślin dla rolnictwa, w przystępnej cenie, aby nie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu w Unii.

Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā (A8-0421/2018 - Sven Giegold) PL  
 

Na nowy program Fiscalis przewidziane jest 270 mln euro na 7 lat. Program ma zwalczać oszustwa podatkowe i unikanie podatków. Aby go zrealizować, potrzebna jest współpraca między służbami podatkowymi różnych krajów, a szczególnie wymiana informacji.
Celem jest lepsza ochrona interesów finansowych Unii i jej obywateli przez uszczelnianie systemu, usprawnianie pracy administracji podatkowej, a docelowo zbliżenie systemów podatkowych poszczególnych krajów, co wymaga czasu, ale i potrzeby szkolenia, poprawy jakości pracy urzędników z tego obszaru czy tworzenie zespołu rzeczoznawców.
Pamiętajmy, że systemy podatkowe w Unii są nadal bardzo zróżnicowane, ale w miarę wyrównywania poziomu dochodów, warunków życia czy wynagrodzeń trzeba będzie je ujednolicać. Jest to ważne dla właściwego funkcjonowania wspólnego rynku, lecz cały proces jest rozpisany na wiele lat.

Programmas InvestEU izveide (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) PL  
 

. – Plan Junckera jest dobrą formą wsparcia inwestycji infrastrukturalnych, ale nie tylko, bo także w obszarze klimatu, energii. Plan Junckera odniósł sukces. Utworzony na jego mocy Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wspiera spójność, zwiększa konwergencję, a jednocześnie innowacje i pogłębia integrację, przez co tworzy dobre fundamenty dla rozwoju Europy, wzmacnia rozwój gospodarczy, a zatem też jedność i funkcjonowanie wspólnego rynku. Co więcej przyczynił się również do rozwiązywanie problemów migracyjnych poprzez tworzenie miejsc pracy czy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Kluczową rolę w planie Junckera odgrywa Europejski Bank Inwestycyjny, który pełni dualną rolę, bo z jednej strony ma cechy banku komercyjnego, a z drugiej wypełnia ważne funkcje publiczne, oczywiście z zachowaniem rachunku ekonomicznego. Nie ulega wątpliwości, że Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wymaga kontynuacji. Dlatego na uznanie zasługuje postulat ustanowienia programu InvestEU, który ma w zamyśle kontynuować dzieło rozpoczęte planem Junckera.

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas Augļu dienas noteikšanu  
- P8_DCL(2016)0130 - Zaudējis spēku  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 132 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par ražojumu sastāva un kvalitātes atšķirībām ES austrumu un rietumu valstu tirgos  
- P8_DCL(2016)0053 - Zaudējis spēku  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Sākuma datums : 09-05-2016
Zaudē spēku : 09-08-2016
Parakstītāju skaits : 141 - 28-07-2016
Rakstiska deklarācija par to, kā atbalstīt un veicināt lauku sieviešu piekļuvi darba tirgum  
- P8_DCL(2016)0024 - Zaudējis spēku  
Viorica DĂNCILĂ , Clara AGUILERA , Maria NOICHL , Paolo DE CASTRO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Czesław Adam SIEKIERSKI , Mairead McGUINNESS , Esther HERRANZ GARCÍA , Ulrike MÜLLER , Maria HEUBUCH  
Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 151 - 08-06-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija