Mairead McGUINNESS : Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par bērna tiesībām (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Zaudējis spēku  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 120 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par cīņu pret kiberiebiedēšanu un atriebības pornogrāfijas izplatīšanu  
- P8_DCL(2016)0123 - Zaudējis spēku  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 73 - 22-02-2017
Rakstiska deklarācija par reliģijas brīvības veicināšanu Pakistānā un nosodījumu par Asia Bibi aizturēšanu  
- P8_DCL(2016)0055 - Zaudējis spēku  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David-Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Sākuma datums : 25-05-2016
Zaudē spēku : 25-08-2016
Parakstītāju skaits : 282 - 25-08-2016
Rakstiska deklarācija par atbalstu invalīdiem piemērotu tualešu īpatsvara palielināšanai ES  
- P8_DCL(2016)0044 - Zaudējis spēku  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 124 - 28-07-2016
Rakstiska deklarācija par Eiropas brokastīm ar medu un Pasaules bišu dienu  
- P8_DCL(2016)0033 - Zaudējis spēku  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 224 - 12-07-2016
Rakstiska deklarācija par Eiropas stratēģijas attiecībā uz demenci izvirzīšanu par prioritāti  
- P8_DCL(2016)0027 - Zaudējis spēku  
Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA  
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 139 - 12-07-2016
Rakstiska deklarācija par to, kā atbalstīt un veicināt lauku sieviešu piekļuvi darba tirgum  
- P8_DCL(2016)0024 - Zaudējis spēku  
Viorica DĂNCILĂ , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Maria NOICHL , Paolo DE CASTRO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Czesław Adam SIEKIERSKI , Mairead McGUINNESS , Esther HERRANZ GARCÍA , Ulrike MÜLLER , Maria HEUBUCH  
Sākuma datums : 07-03-2016
Zaudē spēku : 07-06-2016
Parakstītāju skaits : 151 - 08-06-2016
Rakstiska deklarācija par ieguldījumu bērnos  
- P8_DCL(2015)0042 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Caterina CHINNICI , Jean LAMBERT , Julie WARD , Gabriele ZIMMER , Mairead McGUINNESS , Jana ŽITŇANSKÁ , Filiz HYUSMENOVA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Nathalie GRIESBECK  
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Pieņemts (datums) : 07-12-2015
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Parakstītāju skaits : 428 - 09-03-2016
Rakstiska deklarācija par pastāvīgu Eiropas Savienības atbalstu poliomielīta apkarošanai  
- P8_DCL(2015)0008 - Procedūra pabeigta ar vairākumu  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Pieņemts (datums) : 09-06-2015
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Parakstītāju skaits : 404 - 10-06-2015
Rakstiska deklarācija par pārtikas izšķērdēšanu  
- P8_DCL(2015)0001 - Zaudējis spēku  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Sākuma datums : 12-01-2015
Zaudē spēku : 12-04-2015
Parakstītāju skaits : 179 - 17-04-2015

Kontakti