David CASA
 • David
  CASA
 • Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • Loceklis
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Dzimšanas gads: 1968. gada 16. novembris, Valletta

Uzstāšanās plenārsēdēs

731

Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūrā un solidaritāte Eiropas Savienībā (debates)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(14)

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (debates)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošana dalībvalstīs (debates)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

Sociālā pīlāra īstenošana (debates)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Tiesiskums Maltā (debates)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Padomes Maltas prezidentūras pārskats (debates)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (debates)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

9

ATZINUMS par likumīgiem pasākumiem, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

ATZINUMS par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

ATZINUMS par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

ATZINUMS par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

ATZINUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

ATZINUMS par Eiropas Savienības aģentūru 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

ATZINUMS par Eiropas Investīciju banku — 2013. gada pārskats

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

ATZINUMS par Eiropas Centrālās bankas 2013. gada pārskatu

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

8

Rakstiskas deklarācijas

6

Rakstiska deklarācija par bezvēsts pazudušiem bērniem bēgļiem

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Zaudējis spēku

Detalizēti

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 45 - 22-02-2017

Rakstiska deklarācija par ES zilās kartes migrācijas programmu

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Zaudējis spēku

Detalizēti

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Sākuma datums : 06-06-2016
Zaudē spēku : 06-09-2016
Parakstītāju skaits : 29 - 07-09-2016

Rakstiska deklarācija par nepārdotu, patēriņam vēl derīgu pārtikas produktu ziedošanu labdarības organizācijām

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Procedūra pabeigta ar vairākumu

Detalizēti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Pieņemts (datums) : 14-01-2016
Parakstītāju saraksts publicēts 18-01-2016 protokola 01 pielikumā
Parakstītāju skaits : 388 - 15-01-2016

Rakstiska deklarācija par ražojumu marķējuma, sastāva un garšas atšķirībām ES valstu austrumu un rietumu tirgos

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Zaudējis spēku

Detalizēti

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Sākuma datums : 06-07-2015
Zaudē spēku : 06-10-2015
Parakstītāju skaits : 84 - 06-10-2015

Rakstiska deklarācija par glaukomas profilaksi un ārstēšanu

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Zaudējis spēku

Detalizēti

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Sākuma datums : 09-02-2015
Zaudē spēku : 09-05-2015
Parakstītāju skaits : 59 - 11-05-2015

Rakstiska deklarācija par galvas un kakla audzēju profilaksi un ārstēšanu

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Zaudējis spēku

Detalizēti

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Sākuma datums : 09-02-2015
Zaudē spēku : 09-05-2015
Parakstītāju skaits : 57 - 11-05-2015

Rakstiski jautājumi

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Komisija

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Komisija

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Komisija

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Komisija

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Komisija

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Komisija

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Komisija

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Komisija

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Komisija

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Komisija

Mutiski jautājumi

3

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

313

 

Eiropas Parlamenta sastāvs (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

ES un Islandes nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels