David CASA
 • David
  CASA
 • Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • Loceklis
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Dzimšanas gads: 1968. gada 16. novembris, Valletta

Politiskās grupas

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis
 • 01.07.2014 ... : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Loceklis

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Zivsaimniecības komiteja
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegācija ES un Bulgārijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Zivsaimniecības komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Zivsaimniecības komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 14.07.2014 ... : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19.01.2017 ... : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 14.03.2018 ... : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājējs

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ārlietu komiteja
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14.07.2014 ... : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Ekonomikas un monetārā komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

138

ES pilsonība par maksu (debates)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

ES pilsonība par maksu (debates) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana (debates)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Iekšējais pakalpojumu tirgus (debates)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Krīzes ietekme uz aprūpes pieejamību mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām (debates)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Balsojumu skaidrojumi

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

Balsojumu skaidrojumi

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

7

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

ZIŅOJUMS par PVN nākotni

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

9

ATZINUMS par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

ATZINUMS par rīcības plānu Eiropas mazumtirdzniecības nozarē — ieguvumu visām iesaistītajām pusēm

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

ATZINUMS par iekšējo pakalpojumu tirgu — pašreizējais stāvoklis un nākamie posmi

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

ATZINUMS attiecībā uz priekšlikumu Padomes direktīvai par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu euro zonā

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

ATZINUMS par turpmāko Eiropas starptautisko ieguldījumu politiku

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

ATZINUMS par ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošanu Eiropas Savienībā, it īpaši eiro zonas valstīs

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

5

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

ATZINUMS par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Rezolūcijas priekšlikumi

1

Rezolūcijas priekšlikums par meža ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā

14-09-2009 B7-0039/2009

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par apspiesto minoritāšu un cilvēku brīvību

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Zaudējis spēku

Detalizēti

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Sākuma datums : 13-01-2014
Zaudē spēku : 13-04-2014
Parakstītāju skaits : 38 - 14-04-2014

Parlamentārie jautājumi

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Komisija

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Komisija

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Komisija

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Komisija

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Komisija

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Komisija

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Komisija

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Komisija

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

48

Balsojumu skaidrojumi

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Balsojumu skaidrojumi

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - ZIŅOJUMS par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu „Small Business Act”

Balsojumu skaidrojumi

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - ZIŅOJUMS par tematu „2050: Nākotne sākas jau šodien — ieteikumi ES turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām”

Balsojumu skaidrojumi

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS on the return and resettlement of the Guantánamo detention facility inmates

Balsojumu skaidrojumi

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - ZIŅOJUMS par otro stratēģisko pārskatu enerģētikas jomā

Balsojumu skaidrojumi

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - ZIŅOJUMS par publisko iepirkumu pirmskomercializācijas posmā — inovāciju veicināšana ilgtspējīgu kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai Eiropā

Balsojumu skaidrojumi

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - ZIŅOJUMS par programmu vispārējas nozīmes un darījumu aviācijas ilgtspējīgai nākotnei

Balsojumu skaidrojumi

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - ZIŅOJUMS par neskartajām teritorijām Eiropā

Balsojumu skaidrojumi

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu valdības zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšanu.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Rezolūcijas priekšlikumi

3

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par bēgļu stāvokli Maltā

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/pārsk 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par neatliekamo pasākumu plānu MVU nodokļu sloga samazināšanai Eiropas Savienībā

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Zaudējis spēku

Detalizēti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Sākuma datums : 09-03-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 39 - 08-05-2009

Rakstiska deklarācija par dalībvalstu nodokļu sistēmu saskaņošanu, ieviešot „sadalījuma” metodi „quoziente familiare”

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Zaudējis spēku

Detalizēti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Sākuma datums : 09-03-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 23 - 08-05-2009

Parlamentārie jautājumi

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Komisija

ASV vīzu režīms attiecībā uz 10 dalībvalstu pilsoņiem

22-11-2006 O-0127/2006 Komisija

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Komisija

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Padome

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Komisija

Bērnu darba izbeigšanu

16-03-2005 O-0038/2005 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels