Gunnar HÖKMARK : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Prezidija loceklis
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Moderata Samlingspartiet (Zviedrija)

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Afganistānu

Aizstājējs 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Pagaidu komitejas izveidi saistībā ar paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem no 2007. gada līdz 2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 23-05-2007 / 04-02-2009 : Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts „Small Business Act”  
- ECON_AD(2008)414940 -  
-
ECON 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Korejas Republikas valdību un Eiropas Kopienu par sadarbību cīņā pret darbībām, kas vērstas pret konkurenci  
- ECON_AD(2008)411953 -  
-
ECON 
ATZINUMS par pilnīgu digitālo dividenžu priekšrocību izmantošanu Eiropā: vienota pieeja digitālās pārslēgšanās atbrīvota radiofrekvenču spektra izmantojumam  
- ECON_AD(2008)404780 -  
-
ECON 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.