Gunnar HÖKMARK : Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 183. pants

To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 

Vi önskar att Kosovo kan närma sig EU politiskt och ekonomiskt som en del av grannskapspolitiken för västra Balkan. Viseringsfrihet för landets medborgare kan vara ett verktyg för att främja denna utveckling. Vi konstaterar att Kosovo nu uppfyller målen för att ge viseringsfrihet för medborgare i Kosovo till Schengenområdet. Däremot är de migrationspolitiska riskerna, särskilt för ett stort antal ogrundade asylansökningar, fortfarande inte tillräckligt utredda. Därför valde vi i nuläget att rösta emot viseringsfrihet för medborgare i Kosovo.

2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) SV  
 

Vi stöder en EU-budget där områden som forskning, innovation, migration och säkerhet samt brottsbekämpning prioriteras högre. Betänkandet nämner inte finansieringssidan, och vi motsätter oss där totalt ökade anslag. Prioriteringar måste åstadkommas genom sänkta utgifter på andra områden, såsom regionstöd och i den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi ställer oss alltså inte heller bakom utnyttjande av marginaler för nya program. Vi har trots detta röstat för de allmänna riktlinjerna för 2020 års budget inom de ramar som finns i flerårsbudgeten men motsätter oss totalt ökade anslag.

Patvēruma un migrācijas fonds (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) SV  
 

Vi stödjer en ökad ambition för EU:s migrationspolitik under kommande flerårsbudget och röstade därför för betänkandet om migrationsfonden för 2021–2027. Däremot kan vi inte stå bakom ett tak på utgifter i tredje land om fem procent av de totala utgifterna, eftersom det skulle minska dagens insatser mot irreguljär migration och farliga vägar till Europa. Det bör förbli en viktig del av EU:s migrationspolitik.

Eiropas pilsoņu iniciatīva (A8-0226/2018 - György Schöpflin) SV  
 

Vi har idag röstat emot överenskommelsen om en uppdaterad förordning för EU:s medborgarinitiativ då vi anser att europeisk debatt måste föras på annat sätt och att kommissionen inte bör göras skyldig att föreslå en rättsakt baserat på europeiska medborgarinitiativ, oavsett förslagets innehåll.

Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) SV  
 

Vi röstade emot Europaparlamentets inspel till den större debatten om EU:s framtid, då denna utstakar en framtida inriktning för EU som vi inte kan ställa oss bakom. Vi anser inte att parlamentet bör tilldelas initiativrätt på lagstiftningsområdet, då detta skulle omkullkasta den nuvarande institutionella maktbalansen med kommissionen som verkställande organ. Vi anser vidare inte att finanspolitik och ekonomisk politik bör bli områden med delad befogenhet mellan EU och medlemsländerna, då medlemsländerna bäst fattar beslut på egen hand inom dessa områden och med hänsyn till nationella omständigheter. Vi vill inte att beslut om den svenska välfärden ska flyttas till Bryssel och kan därför inte ställa oss bakom inrättandet av den europeiska sociala pelaren. Vi är fortsatt emot en alltför stor budget för den gemensamma jordbrukspolitiken och verkar för fortsatta nedskärningar inom detta område i den kommande långtidsbudgeten.

Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (B8-0096/2019, B8-0099/2019) SV  
 

Vi anser att alla länder måste respektera individuella fri- och rättigheter och vi röstade för alla ändringsförslag om att stärka kvinnors och hbti-personers rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Eftersom en betydande del av betänkandets innehåll i övrigt förordade en vänsterdriven politik eller överföring av arbetsmarknads- och socialpolitik till EU avstod vi i slutvoteringen.

ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (A8-0027/2019 - Alain Cadec) SV  
 

Fiskeavtal ger möjlighet till ömsesidiga ekonomiska fördelar för de avtalsslutande parterna. I det här fallet är det dock otydligt om sådana fördelar kommer befolkningen i Västsahara till del, vars vatten omfattas av fiskeavtalet. Västsahara är inte en del av Marocko och det är viktigt att folkrätten följs. I detta fall är det dessutom oklart om befolkningen i Västsahara har kunnat ge sitt medgivande till avtalet, något som EU-domstolen krävt för att det ska kunna ingås. På grund av denna oklarhet kan vi i nuläget inte ta ställning till om avtalet ska ingås å EU:s vägnar eller inte. Därför borde avtalets förenlighet med EU-rätten och folkrätten utredas av EU-domstolen innan det ingås.

Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) SV  
 

Vi har röstat mot ett betänkande om bestämmelser i fördraget avseende EU-medborgarskapet, vilket inte grundar sig på ett motstånd mot EU-medborgarskapet i sig utan på att detta betänkande utstakar en framtida riktning för EU som vi inte kan ställa oss bakom. Vi tror inte att gränsöverskridande listor kommer främja demokratin på EU-nivå, snarare tvärtom genom att besluten fattas ännu längre bort från den enskilda medborgaren och komplicerar ansvarsutkrävande. Vidare är vi fortsatt emot den s.k. toppkandidatprocessen då vi inte anser att antalet kandidater till kommissionsordförandeposten bör vara inskränkta till dem som de europeiska politiska grupperna nominerat.

Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) SV  
 

Vi röstade mot ett betänkande om fördjupade samarbeten då vi anser att sådana selektiva förfaranden leder till splittring inom unionen och ett EU som integrerar i olika takt. Vi vill inte att ett mindre antal medlemsländer går vidare mot djupare integration på bekostnad av unionens sammanhållning och enighet. Vi vill att EU som helhet utgör grunden för europeisk integration.

Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) SV  
 

Vi valde att rösta mot ett betänkande om parlamentets möjligheter att utöva politisk kontroll över kommissionen, då detta förespråkar utökade befogenheter för Europaparlamentet inom områden som vi inte anser är befogade. Vi anser inte att Europaparlamentet vid en framtida fördragsöversyn bör ges rätten till lagstiftningsinitiativ, då detta är kommissionens uppgift som verkställande organ. Vi står fortsatt bakom en effektiv parlamentarisk granskning och kontroll av Europaparlamentet över kommissionens arbete.

Kontakti