• Lambert   van NISTELROOIJ  

Lambert van NISTELROOIJ : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem  
- REGI_AD(2018)626845 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un Regulu (ES) Nr. 1316/2013  
- REGI_AD(2015)549361 -  
-
REGI 
ATZINUMS par budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projektu — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)  
- REGI_AD(2015)549360 -  
-
REGI