Lambert van NISTELROOIJ : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegācija ES un Rumānijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Kanādu
 • 20-03-2007 / 13-07-2009 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas kaimiņattiecību politikas instrumenta pārskatīšanu  
- REGI_AD(2009)415313 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu „Clean Sky”  
- ENVI_AD(2007)393962 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka vispārējos noteikumus, izveidojot Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu  
- REGI_AD(2005)360160 -  
-
REGI 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.