Lambert van NISTELROOIJ : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Biedrs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Reģionālās attīstības komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Reģionālās attīstības komiteja

Aizstājējs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām (2012. gads)  
- REGI_AD(2011)452779 -  
-
REGI 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par viedtīklu attīstības vietējo un reģionālo ietekmi  
- ITRE_AD(2013)516956 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par inovācijām ilgtspējīgai izaugsmei — Eiropas bioekonomika  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par mēriem veltītas Eiropas dienas pasludināšanu  
- P7_DCL(2014)0006 - Zaudējis spēku  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Sākuma datums : 16-01-2014
Zaudē spēku : 16-04-2014
Parakstītāju skaits : 39 - 17-04-2014

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija