Emine BOZKURT : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partij van de Arbeid (Nīderlande)

Priekšsēdētāja 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos

Aizstājēja 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 17-09-2009 / 06-10-2009 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par sieviešu tiesībām Balkānu reģiona valstīs, kas uzsākušas sarunas par pievienošanos ES  
- AFET_AD(2013)504045 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā  
- LIBE_AD(2012)487968 -  
-
LIBE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu  
- FEMM_AD(2012)487718 -  
-
FEMM 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas  
- AFET_AD(2010)445622 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija