Albert DESS : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Vācija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16-09-2009 / 17-01-2010 : Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 18-01-2010 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm  
- INTA_AD(2013)510695 -  
-
INTA 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par aitu elektronisko identifikāciju (EID)  
- P7_DCL(2011)0051 - Zaudējis spēku  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Sākuma datums : 30-11-2011
Zaudē spēku : 15-03-2012
Parakstītāju skaits : 160 - 15-03-2012

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija