• Jorgo   CHATZIMARKAKIS  

Jorgo CHATZIMARKAKIS : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 7. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par pārtikas krīzi, krāpšanu pārtikas aprites jomā un tās kontroli  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par CARS 2020: rīcības plānu konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par Eiropas rūpniecības stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (pārstrādāta redakcija)  
- IMCO_AD(2013)502077 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku  
- IMCO_AD(2012)497806 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu  
- IMCO_AD(2012)489694 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu „Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju pamatam”  
- IMCO_AD(2012)489359 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK  
- IMCO_AD(2012)487677 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija  
- PECH_AD(2012)478514 -  
-
PECH 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes Regulai par valsts atbalstu konkurētnespējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai  
- ITRE_AD(2010)450934 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās komercijas jomā  
- ITRE_AD(2010)440203 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par Komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība  
- ITRE_AD(2010)430881 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par ilgtspējīgu nākotni transportam  
- ITRE_AD(2010)430700 -  
-
ITRE