• Jorgo   CHATZIMARKAKIS  

Jorgo CHATZIMARKAKIS : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 7. sasaukums 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par finansējuma pieejamības uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
ATZINUMS par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 
ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2012. finanšu gada budžeta projektu  
- CONT_AD(2011)460688 -  
-
CONT 
ATZINUMS par Eiropu, tūristu apmeklētāko vietu pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes  
- ITRE_AD(2011)454422 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru  
- ITRE_AD(2010)430863 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte  
- ITRE_AD(2010)430857 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par Regulā (EK) Nr. 1080/2006 pētniecībai un inovācijām paredzēto līdzekļu sinerģijas īstenošanu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Septīto pētniecības un attīstības pamatprogrammu pilsētās un reģionos, kā arī dalībvalstīs un Eiropas Savienībā  
- ITRE_AD(2010)431061 -  
-
ITRE