Jorgo CHATZIMARKAKIS : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Vācija)

Priekšsēdētājs 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budžeta kontroles komiteja
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Zivsaimniecības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2011 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 22-06-2011 / 05-07-2011 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 27-06-2011 / 27-07-2011 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19-01-2012 / 06-09-2012 : Zivsaimniecības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta kontroles komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par finansējuma pieejamības uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
ATZINUMS par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par pārtikas krīzi, krāpšanu pārtikas aprites jomā un tās kontroli  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par CARS 2020: rīcības plānu konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par Eiropas rūpniecības stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par apmācības veicināšanu jurisprudences jomā  
- P7_DCL(2013)0013 - Zaudējis spēku  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 58 - 10-12-2013
Rakstiska deklarācija par bērnu aizsardzību nolaupīšanas gadījumos, cita starpā saistībā ar strīdiem par aizgādnības tiesībām  
- P7_DCL(2013)0012 - Zaudējis spēku  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 91 - 10-12-2013
Rakstiska deklarācija par strādnieku un ugunsdzēsēju varonīgo rīcību Fukushima Daiichi kodolektrostacijā  
- P7_DCL(2011)0023 - Zaudējis spēku  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Sākuma datums : 09-05-2011
Zaudē spēku : 15-09-2011
Parakstītāju skaits : 156 - 16-09-2011

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija