Jorgo CHATZIMARKAKIS

Politiskās grupas

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Freie Demokratische Partei - Die Liberalen (Vācija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Freie Demokratische Partei (Vācija)

Priekšsēdētājs

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā

Loceklis

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegācija ES un Bulgārijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 12.02.2007 / 13.07.2009 : Budžeta kontroles komiteja
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 16.07.2009 / 21.06.2011 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Budžeta kontroles komiteja
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 12.09.2011 / 18.01.2012 : Zivsaimniecības komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājējs

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 30.07.2004 / 14.01.2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Eiropas valstīm
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Eiropas valstīm
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Irānu
 • 16.07.2009 / 18.01.2011 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 22.06.2011 / 05.07.2011 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 27.06.2011 / 27.07.2011 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 19.01.2012 / 06.09.2012 : Zivsaimniecības komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Budžeta kontroles komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

53

No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešana (debates)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(20)

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(22)

2013. gada progresa ziņojums par Turciju (B7-0241/2014) (balsošana)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(8.28)

Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamība (debates)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(17)

Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamība (debates) (2)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(17)

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(23)

ES stratēģija attiecībā uz bezpajumtniekiem (debates)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(5)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (debates)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(20)

Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšana (debates)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(11)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

4

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

8

ZIŅOJUMS par vienotā tirgus pārvaldību 2014. gada Eiropas pusgada ietvaros

IMCO
30-01-2014 A7-0066/2014

ZIŅOJUMS par Inovācijas Savienību — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei

ITRE
27-04-2011 A7-0162/2011

ZIŅOJUMS Par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā

ITRE
03-02-2011 A7-0022/2011

ZIŅOJUMS par pētniecības pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošanu

ITRE
06-10-2010 A7-0274/2010

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

8

ATZINUMS par finansējuma pieejamības uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem

IMCO
30-11-2012 IMCO_AD(2012)496659

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)

CONT
01-06-2012 CONT_AD(2012)486029

ATZINUMS par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

PECH
01-03-2012 PECH_AD(2012)478379

ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2012. finanšu gada budžeta projektu

CONT
26-05-2011 CONT_AD(2011)460688

ATZINUMS par Eiropu, tūristu apmeklētāko vietu pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes

ITRE
02-03-2011 ITRE_AD(2011)454422

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru

ITRE
24-03-2010 ITRE_AD(2010)430863

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte

ITRE
24-03-2010 ITRE_AD(2010)430857

ATZINUMS par Regulā (EK) Nr. 1080/2006 pētniecībai un inovācijām paredzēto līdzekļu sinerģijas īstenošanu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Septīto pētniecības un attīstības pamatprogrammu pilsētās un reģionos, kā arī dalībvalstīs un Eiropas Savienībā

ITRE
19-03-2010 ITRE_AD(2010)431061

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

14

ATZINUMS par pārtikas krīzi, krāpšanu pārtikas aprites jomā un tās kontroli

IMCO
06-11-2013 IMCO_AD(2013)516893

ATZINUMS par CARS 2020: rīcības plānu konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei

IMCO
10-09-2013 IMCO_AD(2013)510661

ATZINUMS par Eiropas rūpniecības stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai

IMCO
06-05-2013 IMCO_AD(2013)504038

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (pārstrādāta redakcija)

IMCO
29-04-2013 IMCO_AD(2013)502077

ATZINUMS par gadskārtējo ziņojumu par ES konkurences politiku

IMCO
19-12-2012 IMCO_AD(2012)497806

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu

IMCO
15-10-2012 IMCO_AD(2012)489694

ATZINUMS par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu „Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju pamatam”

IMCO
28-06-2012 IMCO_AD(2012)489359

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK

IMCO
31-05-2012 IMCO_AD(2012)487677

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija

PECH
01-03-2012 PECH_AD(2012)478514

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam

ITRE
30-05-2011 ITRE_AD(2011)460955

Rezolūcijas priekšlikumi

3

Rakstiskas deklarācijas

4

Rakstiska deklarācija par apmācības veicināšanu jurisprudences jomā

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Zaudējis spēku

Detalizēti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 58 - 10-12-2013

Rakstiska deklarācija par bērnu aizsardzību nolaupīšanas gadījumos, cita starpā saistībā ar strīdiem par aizgādnības tiesībām

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Zaudējis spēku

Detalizēti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 91 - 10-12-2013

Rakstiska deklarācija par strādnieku un ugunsdzēsēju varonīgo rīcību Fukushima Daiichi kodolektrostacijā

09-05-2011 P7_DCL(2011)0023 Zaudējis spēku

Detalizēti

Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA

Sākuma datums : 09-05-2011
Zaudē spēku : 15-09-2011
Parakstītāju skaits : 156 - 16-09-2011

Rakstiska deklarācija par plašsaziņas līdzekļu nozares finansēšanu — nosargāt tiesības uz informāciju un vārda brīvību

14-06-2010 P7_DCL(2010)0055 Zaudējis spēku

Detalizēti

Tanja FAJON , Jean-Marie CAVADA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Patrick LE HYARIC , Ioan ENCIU

Sākuma datums : 14-06-2010
Zaudē spēku : 14-10-2010
Parakstītāju skaits : 89 - 15-10-2010

Parlamentārie jautājumi

31

  Regulation (EC) No 2201/2003

05-11-2013 E-012478/2013 Komisija

  Teacher layoffs in Greece

06-08-2013 E-009498/2013 Padome

  Dismissal of teachers in Greece

05-08-2013 E-009459/2013 Komisija

  Activities of anti-democratic parties in the EU

26-06-2013 E-007497/2013 Komisija

  Combining the case law of two Member States in one bill of indictment

28-03-2013 E-003654/2013 Komisija

  Export bans on medicinal products in Greece

20-02-2013 E-001827/2013 Komisija

  Export of live animals from the EU to third countries

01-02-2013 E-001116/2013 Komisija

  Miscalculation regarding austerity measures ('fiscal consolidation') for Greece

29-01-2013 E-000922/2013 Komisija

  Upstream barriers to trade in Europe for non-harmonised products, particularly car parts

19-12-2012 E-011619/2012 Komisija

  Recognition of German vocational training for professional drivers under EU Directive 2003/59/EC

08-10-2012 E-008989/2012 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

61

Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība (debates)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(22)

Balsojumu skaidrojumi

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0149/2009 - ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas

Automobiļu rūpniecības nākotne (debates)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Vidusjūras valstu tradicionālais uzturs (debates)

15-01-2009 P6_CRE(2009)01-15(3)

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (debates)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Emisijas standarti jauniem pasažieru automobiļiem (debates)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(15)

Krīze automobiļu nozarē (debates)

19-11-2008 P6_CRE(2008)11-19(4)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

6

ATZINUMS par tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Ķīnu

ECON
03-12-2008 ECON_AD(2008)412301

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību

ITRE
05-11-2008 ITRE_AD(2008)409703

ATZINUMS par pārvaldību un partnerību reģionālās politikas jomā valstu, reģionu un projektu līmenī

CONT
15-07-2008 CONT_AD(2008)405961

ATZINUMS par plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju un plurālismu Eiropas Savienībā

ECON
09-04-2008 ECON_AD(2008)400630

ATZINUMS Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām

ITRE
04-05-2007 ITRE_AD(2007)386327

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pakalpojumiem iekšējā tirgū

ITRE
28-04-2005 ITRE_AD(2005)350237

Rezolūcijas priekšlikumi

13

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par automobiļu rūpniecības nākotni

23-03-2009 RC-B6-0152/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par automobiļu rūpniecības nākotni

18-03-2009 B6-0154/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Padomes pieeju OLAF regulas pārskatīšanai

15-12-2008 B6-0627/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par PTO Dohas attīstības programmas sarunu apturēšanu

01-10-2008 B6-0525/2008

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Ķīnu

07-07-2008 RC-B6-0338/2008

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par ūdens resursu efektivitāti

23-04-2007 P6_DCL(2007)0045 Zaudējis spēku

Detalizēti

Nikolaos VAKALIS , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI

Sākuma datums : 23-04-2007
Zaudē spēku : 06-09-2007
Parakstītāju skaits : 230 - 06-09-2007

Parlamentārie jautājumi

34

  Counterfeit medicines

07-05-2009 P-3704/2009 Komisija

Komisijas paziņojums "Reaģējot uz krīzi Eiropas autorūpniecībā" COM(2009)0104

16-03-2009 O-0059/2009 Komisija

Viltotas zāles internetā

12-03-2009 O-0058/2009 Komisija

  Distortions of competition on the European and Italian telecommunications market

12-11-2008 E-6292/2008 Komisija

  EMEA budget for advanced therapies

18-07-2008 E-4347/2008 Komisija

  Parallel trade in medicines

17-07-2008 E-4321/2008 Komisija

  Suspension of the privatisation of research institutes in Romania

16-07-2008 E-4286/2008 Komisija

  Merger of BHP Billiton and Rio Tinto

27-06-2008 E-3849/2008 Komisija

  The retail sector in the forthcoming Recommendation on Radio Frequency Identification Devices (RFID)

30-05-2008 E-3245/2008 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija