Jerzy BUZEK : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polija)

Priekšsēdētājs 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-07-2014 / 18-01-2017 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 07-07-2014 / 14-07-2014 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāju ar nolūku panākt vienošanos  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- ITRE_AD(2017)606112 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti